ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตื่นเต้นตกใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตื่นเต้นตกใจ, -ตื่นเต้นตกใจ-

*ตื่นเต้นตกใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นเต้นตกใจ (v.) alarm See also: fright Syn. ตกใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, I remember getting kicked out of preschool because I was having panic attacks when they made us use manila paper, but...จำได้ว่าเคยโดนไล่ ออกจากโรงเรียนอนุบาล เพราะตื่นเต้นตกใจมากเกิน ตอนเขาให้ทำงานฝีมือ จากกระดาษสา แต่...
Hyperventilation. The soufflé fell... again!ขี้ตื่นเต้นตกใจ สงสัยซูเฟล่
Let's try an exercise now.อย่าพยายามตื่นเต้นตกใจ เราจะให้นายปฏิบัติตาม
They did the whole shock-and-awe thing.ทำให้มันตื่นเต้นตกใจน่าดู
The new season is full of shocking fun surprises.ซีซั่นใหม่จะเต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นตกใจ
To not get agitated by little things and always be dignified...อย่าตื่นเต้นตกใจกับเรื่องเล็กน้อย... ...และก็ทำตัวให้สง่าผ่าเผยหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตื่นเต้นตกใจ*
Back to top