ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ฐานกรณ์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ฐานกรณ์, -ฐานกรณ์-

*ฐานกรณ์* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฐานกรณ์ (n.) alveolar ridge
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
articulatorฐานกรณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fricative (n.) พยัญชนะที่มีเสียงเสียดแทรกจากฐานกรณ์ (ในวิชาภาษาศาสตร์) Syn. spirant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ฐานกรณ์*
Back to top