ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ใช่สามัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ใช่สามัญ*, -ไม่ใช่สามัญ-

ไม่ใช่สามัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ใช่สามัญ (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ใช่สามัญ
Back to top