ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ใช่ธรรมดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ใช่ธรรมดา*, -ไม่ใช่ธรรมดา-

ไม่ใช่ธรรมดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ใช่ธรรมดา (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่สามัญ, เฉพาะเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a great thing. It's an amazing honor.เก่งไหมล่ะไม่ใช๋ธรรมดา
And, of course, to Brazil's own gift to us, the extraordinary Isabella!และ แน่นอน แด่ขวัญใจจากบราซิลของเรา อิซาเบลล่าผู้ไม่ใช่ธรรมดา
He's not worth it. This is not normal.มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเนี่ย
Of course, the Priory knights were not just any knights.แน่นอน อัศวินไพเออรี่ ย่อมไม่ใช่ธรรมดา
She is not ordinary!หล่อนไม่ใช่ธรรมดาเลย
I knew it wouldn't be easy.ฉันรู้ว่านั่นมันไม่ใช่ธรรมดา
You're a fighter.เธอนี่ไม่ใช่ธรรมดาๆเลยนะเนี่ย
This Paul Randolph's no fish in a barrel.พอล เเรนดอล์ฟคนนี้ เขาไม่ใช่ธรรมดาๆน่ะ เขาเคยเป็นนาวิก
The President isn't an easy man.ท่านประธานไม่ใช่ธรรมดานะครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ใช่ธรรมดา
Back to top