ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เป็นสุข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เป็นสุข*, -ไม่เป็นสุข-

ไม่เป็นสุข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เป็นสุข (v.) be in trouble See also: be distressed, be vexed, be worried, be tormented Syn. กระวนกระวาย, เป็นทุกข์, กังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, ร้อนใจ, กลัดกลุ้ม Ops. สบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
infelicity(อินฟะลิส'ซิที) n. ความไม่เป็นสุข,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ความไม่เหมาะสม, Syn. misfortune
English-Thai: Nontri Dictionary
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bungling (n.) ความไม่เป็นสุข See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม Syn. inappropriateness, sorrow
inappropriateness (n.) ความไม่เป็นสุข See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม Syn. bungling, sorrow
infelicity (n.) ความไม่เป็นสุข See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม Syn. inappropriateness, bungling, sorrow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, everybody's getting excited here.ฟังนะ ตอนนี้ทุกคนอยู่ไม่เป็นสุขกันแล้ว
Because Mr. Cole has ways of making life very, very uncomfortable.เพราะเลนนี่เก่งมากเรื่อง ทำให้ชีวิตคนอื่นอยู่ไม่เป็นสุข
Everyone's twitchy as hell, man.ทุกคนอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนตกอยู่ในนรก
Booth would be very unhappy if you died.บูธคงไม่เป็นสุขนักหรอก หากคุณต้องเสียชีวิต
The sound of you showering had me worked up. So I decided to work on a detailed plan.ตอนที่คุณอาบน้ำอยู่ ฉันอยู่ไม่เป็นสุข\ ดังนั้น ฉันเลยต้องวางแผนในการใช้ชีวิต
Don't compare yourself with others, making yourself unhappy.อย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นๆ มันจะทำให้เธอไม่เป็นสุข
It doesn't. It sickens him.ไม่จริง มันทำให้เขารู้สึกไม่เป็นสุข
And so was Godric. And it sickened him.และฉันก็เห็นก๊อดดริก นั้นทำให้เขาไม่เป็นสุข
I'm a mess out here, dude.ฉันอยู่ไม่เป็นสุขทีนี่
I had some run-ins with him.\ ผมว่าหลายคนอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเขาแหละ
I wouldn't be doing my job if I didn't ask.ฉันทำงานไม่เป็นสุข ถ้าไม่ได้ถาม
I'm just very unhappy that good things are happening for him and not happening for me.แค่รู้สึกไม่เป็นสุข ทำไมสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับเขา ทำไมไม่เกิดขึ้นกับฉัน
I just couldn't live with myself, knowing that I'd driven you to...ฉันใช้ชีวิตไม่เป็นสุขเลย หลังจากรู้ว่าฉันเป็นคนทำให้นายต้อง...
My mommy thinks I'm not happy here cebause I don't have hair on my face like you.แม่คิดว่าอยู่นี่ฉันคงไม่เป็นสุข เป๊าะไม่ได้มีขน เต็มหน้าเต็มตัวแบบเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เป็นสุข
Back to top