ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจทราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจทราม*, -ใจทราม-

ใจทราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจทราม (v.) have an evil heart See also: be immoral, be mean, be base Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ, ใจต่ำทราม
ใจทราม (adj.) mean See also: immoral, vile, base, meanspirited Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ, ใจต่ำทราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We called you "the mean clique."ว่าเป็น "สมาคมคนใจทราม"
Right and ready to take on your demon murderers.พร้อมจะจัดการกับฆาตกรใจทราม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจทราม
Back to top