ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจต่ำทราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจต่ำทราม*, -ใจต่ำทราม-

ใจต่ำทราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจต่ำทราม (adj.) mean See also: base, low, mean-minded, meanspirited Syn. ใจทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (v.) be mean See also: have an evil mind, be mean-minded, be base, be meanspirited Syn. ใจทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (v.) have an evil heart See also: be immoral, be mean, be base Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (adj.) mean See also: immoral, vile, base, meanspirited Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But who would sink that low?แต่ใครจะจิตใจต่ำทรามได้ขนาดนั้น
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจต่ำทราม
Back to top