ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจต่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจต่ำ*, -ใจต่ำ-

ใจต่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจต่ำ (adj.) mean See also: base, low, mean-minded, meanspirited Syn. ใจทราม, ใจต่ำทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำ (v.) be mean See also: have an evil mind, be mean-minded, be base, be meanspirited Syn. ใจทราม, ใจต่ำทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (adj.) mean See also: base, low, mean-minded, meanspirited Syn. ใจทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (v.) be mean See also: have an evil mind, be mean-minded, be base, be meanspirited Syn. ใจทราม, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (v.) have an evil heart See also: be immoral, be mean, be base Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ
ใจต่ำทราม (adj.) mean See also: immoral, vile, base, meanspirited Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
low-minded (adj.) มีจิตใจต่ำ See also: หยาบคาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But who would sink that low?แต่ใครจะจิตใจต่ำทรามได้ขนาดนั้น
You think maybe I have bad self-esteem.หนูเป็นพวกความมั่นใจต่ำมั้ง
{\pos(194,215)}Anemia, bradycardia, and abdominal pain aren't psychiatric symptoms.โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ และปวดช่องท้อง ไม่ใช่อาการทางจิต
{\pos(194,215)}Tests show anemia, slow heart rate,ผลแสดงว่า โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ
Hallucinations, anemia, bradycardia,ภาพหลอน โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ
Because the patient's got a high fever, a low heart rate, and a dim chance of survival if we stand here like idiots.เพราะคนป่วยมีไข้สูง แต่อัตราการเต้นหัวใจต่ำ อัตราการรอดจะเปลี่ยนไปถ้าพวกเรายังคงยืนเป็นไอ้โง่อยู่ที่นี่
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน
I suppose it makes no difference as the King has the devil in his.มันคงไม่ต่างอะไรกัน สำหรับราชา จิตใจต่ำช้านั่น
The occasional bout of depression, which then led to low self-esteem, which led to binge eating, uh...ซึ่งทำให้มีความมั่นใจต่ำ ซึ่งทำให้กินได้น้อยลง
Men from Damascus are of low quality and en lower trust.ผู้ชายจากดามัสกัส ที่มีคุณภาพต่ำ และห้องน้ำไว้วางใจต่ำ
Stanley the bar owner is a little below average, but I think there might be something wrong with him.สเเตนลีย์ที่เป็นเจ้าของบาร์ ค่าการเต้นของหัวใจต่ำไปเล็กน้อย เเต่ผมคิดว่า น่าจะมีบางสิ่งผิดปกติกับตัวเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจต่ำ
Back to top