ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยฉับพลัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยฉับพลัน*, -โดยฉับพลัน-

โดยฉับพลัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน
English-Thai: HOPE Dictionary
burgeon(เบอร์'เจิน) n. ดอกตูม,หน่อ,หน่ออ่อน. vt. ผลิ,ผลิหน่อ,เริ่มเจริญ,เจริญโดยฉับพลัน. vt. ออกหน่อ
English-Thai: Nontri Dictionary
extemporaneous(adj) ทำโดยฉับพลัน,ไม่ได้เตรียมมาก่อน,เล่นกลอนสด
extempore(adv) โดยฉับพลัน,เฉพาะหน้า,ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน
quickly(adv) โดยไว,โดยเร็ว,โดยทันที,อย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน
revulsion(n) ความรู้สึกขยะแขยง,การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
suddenly(adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว
upstart(n) คนมีอำนาจขึ้นโดยฉับพลัน,คนเห่อ,คนห่าม,คนทะลึ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
extemporary (adj.) โดยฉับพลัน See also: ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน Syn. extemporaneous, offhand
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Over the last several days, Catholic leaders from every corner of the world have flocked to Rome, shocked by the sudden death of this progressive and beloved pope.ในช่วงสองสามวันสุดท้าย, คาทอลิกผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ได้เน้นในจํานวนมากเพื่อโรม, ผวาโดยฉับพลันตาย
So, they forced him to recant his second book.คาทอลิกผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ได้เน้นในจํานวนมากเพื่อโรม, ผวาโดยฉับพลันตาย
Hell, I would have taken revulsion, any emotional engagement at all.นรกชัดๆ, ฉันควรยอมรับ การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันนั่น ความผูกพันทางอารมณ์ใดๆ ทั้งหมด
Any noncompliance will be dealt with swiftly and with extreme prejudice.ใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตาม ต้องถูกดำเนินการโดยฉับพลัน และด้วยบทลงโทษสูงสุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยฉับพลัน
Back to top