ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โก้หร่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โก้หร่าน*, -โก้หร่าน-

โก้หร่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โก้หร่าน (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้เก๋, สง่า, ภูมิฐาน, หรูหรา Ops. ซอมซ่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โก้หร่าน
Back to top