ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แหนหวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แหนหวง*, -แหนหวง-

แหนหวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหนหวง (v.) value highly See also: cherish Syn. หวง Ops. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แหนหวง
Back to top