ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องประกอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องประกอบ*, -เรื่องประกอบ-

เรื่องประกอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องประกอบ (n.) unimportant matter See also: minor matters, miscellaneous points, trivialities Syn. รายละเอียดปลีกย่อย, รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องประกอบ
Back to top