ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trivialities

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trivialities*, -trivialities-

trivialities ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดจุกจิก (v.) worry about trivialities See also: sweat the small stuff
คิดเล็กคิดน้อย (v.) worry about trivialities See also: sweat the small stuff Syn. คิดจุกจิก

trivialities ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n,adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n,adj-no) (7) trivialities; (P)

trivialities ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดเล็กคิดน้อย[v.] (khitlekkhit) EN: worry about trivialities FR:
เรื่องเล็ก[n. exp.] (reūang lek) EN: small matter ; bagatelle ; trifle ; trivial matter; minor matter ; trivialities FR: bagatelle [f] ; futilité [f]
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ[n. exp.] (reūang lek-) EN: trifles ; trivialities ; trivia ; details FR: bagatelle [f] ; futilité [f] ; détail [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trivialities
Back to top