ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าเมือง*, -เจ้าเมือง-

เจ้าเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าเมือง (n.) governor See also: city ruler, ruler of the country Syn. เจ้าผู้ครองเมือง, เจ้าผู้ครองนคร
English-Thai: HOPE Dictionary
emir(อะเมียร์') n. หัวหน้าเผ่าอาหรับ,เจ้าชายอาหรับ,เจ้าเมืองอาหรับ, Syn. emeer
prefect(พรี'เฟคทฺ) n. เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในฝรั่งเศสหรืออิตาลี,นายอำเภอ,เจ้าเมือง,เจ้าหน้าที่ของโรมันโบราณ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน., See also: prefectorial adj., Syn. praefect.
English-Thai: Nontri Dictionary
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด
prefect(n) เจ้าเมือง,นายอำเภอ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was an accident, Lord Chin.เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น ท่านเจ้าเมืองฉิน
My lord, Fa Mulan, the hero of China.ท่านเจ้าเมือง,นางคือ ฟา-มู่หลาน วีรสตรีนามกระเดื่องแห่งแผ่นดิน
Lucky for Lord Chin, cos I was about to whip his butt.ระวังตัวให้ดีเถอะ เจ้าเมืองฉิน เพราะข้าได้ยั่วโทสะเขาไว้เยอะโขเลยเชียว
My lord, I love Mulan. I don't care what the rules say.ท่านเจ้าเมืองฉิน ข้ารักมู่หลาน และข้าก็ไม่สนใจว่ากฏเมืองของท่านจะกล่าวโทษข้ายังไง
You got anything to say, Lord Double Chin?เจ้ามีอะไรจะพูดมั๊ย? ท่านเจ้าเมืองฉิน
I, Armstrong, will fully cooperate with Lior's administration, and construct Centrals administration here.ผม,อาร์มสตรอง จะให้ความร่วมมือเต็มที่กับเจ้าเมืองลิออร์ เพื่อสร้างส่วนบริหารงานเซ็นทรัลไว้ที่นี่
Governor, we are merchants, we only care about profits.ท่านเจ้าเมือง พวกเราเป็นพ่อค้า พวกเราสนใจเพียงแค่ผลกำไร
My mother's third cousin was the Duke of Ethel.ญาตทางแม่ไป 3 ขั้นที่แล้ว เคยเป็นเจ้าเมือง อีเธล
Make way for the prefect!หลีกทางให้ท่านเจ้าเมือง!
Many are those who remember today the miracles our beloved brother performed in life.หลีกทางให้ท่านเจ้าเมือง!
The honor is mine, magistrate.เป็นเกียรติสำหรับข้ามาก ท่านเจ้าเมือง
I heard that the official here is a greedy officialข้าได้ยินมาว่าเจ้าเมืองที่นี่เป็นขุนนางกังฉิน
I want to find that official, not youข้าต้องการพบเจ้าเมือง ไม่ใช่เจ้า
I was his 'Vice Official'ข้าคือผู้ช่วยเจ้าเมือง
I, Wang Zhi, is now the official of Xingyangข้าอองเซ็ก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเอี๋ยงหยงแล้ว
Right, We wrote letters to the mayorใช่ครับ เราเขียนจดหมายถึงท่านเจ้าเมือง
As tribune to Prefect Pontius Pilate, my task is to keep order in a city that is steeped in unrest.ข้าเป็นผู้บังคับการในสังกัดเจ้าเมือง ปอนทิอัส ปีลาต... หน้าที่ข้าคือจัดระเบียบและ ดูแลความสงบในเมืองที่วุ่นวายนี้
What is it you want of me, Prefect?แล้วจะให้ข้าทำอะไร ท่านเจ้าเมือง
Steel yourself, man. Go on and tell the Prefect it's done.แข็งใจไว้ ไปเรียนท่านเจ้าเมืองว่าเขาตายแล้ว
Salve, Prefect.สวัสดี ท่านเจ้าเมือง
But still a threat, Prefect.แต่ก็ยังเป็นภัย ท่านเจ้าเมือง
This must be seen as the impartial will of the Prefect.ให้เห็นว่าเป็นเจตนารมณ์ ที่เป็นกลางของท่านเจ้าเมือง
But the Prefect has spared you. You both can return to barracks.แต่ท่านเจ้าเมืองละเว้นให้ เจ้าสองคนกลับค่ายทหารได้
No stone unturned, Prefect.- ไม่เหลือที่ไหนแล้ว ท่านเจ้าเมือง
Let it be so, Prefect.ปล่อยไปตามนี้เถอะ ท่านเจ้าเมือง
That's what I fear the most, Prefect.นั่นคือสิ่งที่ข้ากลัวที่สุด ท่านเจ้าเมือง
I was pardoned by the Prefect.ข้าได้รับการอภัยโทษจากท่านเจ้าเมือง
He's the Lord of Riverrun.เขาเป็นเจ้าเมือง Rivverrun นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าเมือง
Back to top