ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจียมเนื้อเจียมตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจียมเนื้อเจียมตัว*, -เจียมเนื้อเจียมตัว-

เจียมเนื้อเจียมตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจียมเนื้อเจียมตัว (adj.) modest See also: humble, moderate,
เจียมเนื้อเจียมตัว (v.) be modest See also: be humble, be moderate, know one´s place Syn. ถ่อมตัว, ประมาณตัว, เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't be so modest.เจียมเนื้อเจียมตัวอะไรขนาดนั้น
You got a reason to be humble.คุณมีเหตุผลที่จะเจียมเนื้อเจียมตัว
The Arabs who I know are mostly modest, though.อาหรับที่ผมรู้จักส่วนใหญ่เจียมเนื้อเจียมตัว
It wasn't because of modesty but vanity.ไม่ใช่เพราะความเจียมเนื้อเจียมตัว แต่เพราะความทระนงตัวต่างหาก
Look at him, trying to be humble.มองเขาพยายามที่จะเจียมเนื้อเจียมตัว.
Stop being so modest and get your butt up here, Jake!หยุดแล้วหัดเจียมเนื้อเจียมตัว ลุกขึ้น เจค!
Surely, a person of your station and modest means must have a trade.แท้จริงเป็นคนของสถานีและ วิธีการของคุณเจียมเนื้อเจียมตัว ต้องมีการค้า
Never been anything modest about your modesty, Clive.ไม่เคยมีอะไรที่เกี่ยวกับเจียมเนื้อ เจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวของไคลฟ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจียมเนื้อเจียมตัว
Back to top