ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องแสดง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องแสดง*, -เครื่องแสดง-

เครื่องแสดง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องแสดง (n.) signal See also: alarm Syn. สัญลักษณ์, เครื่องหมาย
เครื่องแสดง (n.) symbol Syn. เครื่องหมาย, ตรา
English-Thai: HOPE Dictionary
discriminant(ดิสครีม'มะเนินทฺ) n. เครื่องแสดงทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับ roots
evidential(เอฟวิเดิน'เชิล) adj. ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน,ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
precursor(พรีเคอ'เซอะ) n. ผู้นำก่อน,ผู้มาก่อน,กองหน้า,ผู้ดำรงตำแหน่งมาก่อน,ลาง,เครื่องแสดง, Syn. predecessor
presage(เพรส'ซิจฺ) n. ลาง,ลางสังหรณ์,เครื่องแสดง,คำพยากรณ์,คำทำนาย. vt. บอกลาง,เป็นเครื่องแสดง,พยากรณ์,ทำนาย. vi. ทำนาย.
prognostic(พรอกนอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การทำนาย,การคาดคะเน,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า,เครื่องแสดง, Syn. predictive
recognizance(ริคอก'นิเซินซฺ,-คอน'นิเซินซฺ) n. การค้ำประกัน,หนังสือค้ำประกัน,เงินประกันที่มอบให้แก่ศาล,เงินประกัน,เงินค้ำประกัน,หลักฐาน,เครื่องแสดง,เหรียญหรือเข็มประดับ
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
signal(ซิก'เนิล) n.,v. (เป็น) สัญญาณ,เครื่องแสดง,สัญญา,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกใบ้,เครื่องบอกใบ้,อาการ,อากัปกิริยา,สัญญาณวิทยุ,สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ,เป็นเครื่องแสดง,น่าสังเกต,ยอดเยี่ยม,เลิศ,เด่น. -v. ให้สัญญาณ,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ., See also: signale
signalise(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
signalize(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate
symbolic(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย
symbolical(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย
symptomatic(ซิมพทะแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับอาการ,เกี่ยวกับอาการโรค,เป็นเครื่องแสดง
token(โท'เคิน) เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,พยาน,หลักฐาน,ลักษณะเฉพาะ,ดัชนี,เครื่องรำลึก,เครื่องแสดง,เหรียญโดยสาร,เงินตรา,บัตรเงินตรา,กษาปณ์, -Phr. (in token of เป็นหลักฐาน เป็นสัญลักษณ์) adj. เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ.
English-Thai: Nontri Dictionary
betoken(vt) เป็นลาง,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนิมิต,ส่อแสดง
diacritic(n) เครื่องแสดง,เครื่องหมายการออกเสียง
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
precursor(n) สื่อ,ผู้นำ,ลาง,เครื่องแสดง,ผู้มาก่อน,กองหน้า
presage(n) ลาง,ความสังหรณ์ใจ,เครื่องแสดง,คำทำนาย,คำพยากรณ์
prognostic(adj) ซึ่งเป็นลาง,ซึ่งเป็นเครื่องแสดง,ซึ่งแสดงอาการ
prognosticate(vt) ทาย,ทำนาย,แสดงอาการ,เป็นเครื่องแสดง,คาดคะเน
sign(n) เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,สัญลักษณ์,สัญญาณ,พยาน,การบอกใบ้
symptom(n) อาการ,เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,ลาง
symptomatic(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นอาการ
token(n) เครื่องหมาย,เหรียญ,เบี้ย,ของขวัญ,พยานหลักฐาน,เครื่องแสดง,ของที่ระลึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sign๑. อาการแสดง [มีความหมายเหมือนกับ sign, physical]๒. สัญญาณ๓. เครื่องแสดง, สิ่งแสดง, ลาง, นิมิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
symptom (n.) เครื่องแสดง See also: เครื่องบอก, เครื่องบ่งบอก Syn. sign, indication, mark
oscilloscope (n.) เครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้า
ticker (n.) เครื่องแสดงราคาสินค้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, the government would like to return it to the Shanghai Museum as a sign of good faith to the Chinese people.รัฐบาลอังกฤษต้องการส่งคืนพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นเครื่องแสดงเจตนาดีที่มีต่อชาวจีน
The tattoo is some kind of symbol for a secret society of troubled people.รอยสัก เป็นเครื่องแสดงอะไรบางอย่าง ของสังคมลึกลับ พวกมีปัญหา
Presented them to Lady Catelyn as a gesture of goodwill from Tyrion Lannister.ไปมอบให้เลดี้แคทลิน เป็นเครื่องแสดงความจริงใจ จากไทวิน แลนนิสเตอร์
After that, during tribe life, for the Indians, that scar is proof of commitment.หลังจากนั้น ระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเผ่า สำหรับชาวอินเดียแดง แผลเป็นคือเครื่องแสดงถึงการอุทิศตน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องแสดง
Back to top