ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องยึดเหนี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องยึดเหนี่ยว*, -เครื่องยึดเหนี่ยว-

เครื่องยึดเหนี่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องยึดเหนี่ยว (n.) restraint
เครื่องยึดเหนี่ยว (n.) pillar (of a nation) See also: basic principle
เครื่องยึดเหนี่ยว (n.) pillar See also: backbone, mainstay Syn. ที่พึ่ง, หลัก, ที่ปรึกษา
English-Thai: Nontri Dictionary
manacle(n) ตรวน,กุญแจมือ,โซ่,เครื่องยึดเหนี่ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องยึดเหนี่ยว
Back to top