ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อึมครึม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อึมครึม*, -อึมครึม-

อึมครึม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อึมครึม (adj.) nondescript
อึมครึม (v.) be dull See also: be dark, be gloomy, be dismal, be sombre Syn. สลัว, มืดมัว Ops. สว่าง, สว่างไสว
อึมครึม (v.) be dull See also: be dark, be gloomy, be dismal, be sombre Syn. สลัว, มืดมัว Ops. สว่าง, สว่างไสว
อึมครึม (adj.) nondescript
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sullen (adj.) อึมครึม See also: มืดครึ้ม Syn. dull, glum
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We should take a walk or something and deal with this dying stuff... on a nice, dreary, rainy day.เราน่าจะไปเดินเล่น หรือทำอะไรอย่างอื่น แล้วมาพูดไอ้เรื่องความตาย ในวันที่ฝนตก อึมครึม หม่นหมอง แทน
"Integrated," "discreet," "nondescript."บูรณาการ , รอบคอบ , อึมครึม .
"the Stygian world yawning blackly beyond.โลกอันลึกลับส่งเสียงโหยหวนอยู่เบื้องล่างอันอึมครึม
Not rolling back in my head.ไม่ใช่อึมครึมอยู่ในหัวฉัน
London's so bleak this time of year.ช่วงนี้อากาศในลอนดอนดูอึมครึมนะ
The city's mood is dark because of the tree sap.บรรยากาศของเมืองนี้จึงอึมครึมเพราะเรื่องยางไม้
I'm sure it's very grim after King's Landing.ข้าว่ามันอึมครึมแน่เทียว เมื่อเทียบกับคิงส์แลนด์ดิ้ง
And I'll make sure you don't look so fucking grim all the time.และข้าจะคอยดูแลไม่ให้เจ้า ดูอึมครึมตลอดเวลา
For the past century, we've learned to accept that we live in a nondescript region of a backwater galaxy in a Universe that is unimaginably vast.สำหรับศตวรรษที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับว่าเรามีชีวิต อยู่ ในภูมิภาคอึมครึมของกาแล็คซี่นิ่ง
Rainy days and Christmas, it's gloomy outside, sometimes people are alone, that's when we get the suicides.วันที่ฝนตกและคริสมาสต์ก็อึมครึม นอกบางครั้งคนที่อยู่คนเดียว ที่เมื่อเราได้รับการฆ่าตัวตาย.
Very moody in here.ในนี้บรรยากาศอึมครึมมาก
Shiva is officially over.ความอึมครึมนี้มันจบลงอย่างเป็นทางการแล้ว
It will be a dismal dayมันจะเป็นวันที่อึมครึม
But also means it's gonna be cloudy, so, chew on that.แต่ฟ้าก็จะอึมครึมไม่มีแดด ฉะนั้น... สมน้ำหน้าแล้ว
The cover is gloomy. It doesn't stand out.ปกดูอึมครึมไปหน่อยนะ ไม่ค่อยเตะตาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อึมครึม
Back to top