ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลุมฝังศพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลุมฝังศพ*, -หลุมฝังศพ-

หลุมฝังศพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลุมฝังศพ (n.) grave See also: tomb Syn. ที่ฝังศพ
หลุมฝังศพ (n.) grave See also: tomb Syn. ที่ฝังศพ
English-Thai: HOPE Dictionary
cairn(แคร์น) กองหินที่เป็นสัญลักษณ์หรือปักบนหลุมฝังศพ, See also: cairny adj. ดูcairn, Syn. carn
disentomb(ดิสเฮ็นทูม') vt. ขุดออกจากหลุมฝังศพ
epitaph(เอพ'พิทาฟ) n. คำจารึกที่หลุมฝังศพ,ข้อเขียนสั้น ๆ ที่สรรเสริญผู้ตาย., See also: epitaphic adj. epitaphist n.
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
gravestone(เกรฟ'สโทน) n. หินบนหลุมฝังศพ
headstonen. แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ศิลาฤกษ์
hearse(เฮิร์ซ) n. รถศพ,รถบรรทุกศพ,ปะรำหน้าหลุมฝังศพ,โครง 3 เหลี่ยมสำหรับวางเทียน
ledger(เลด'เจอะ) n. บัญชีแยกประเภท,หินแผ่นหลุมฝังศพ
mound(เมาน์ดฺ) n.,vt. (ทำ) เนิน,เนินดิน,กองดิน,เหนือหลุมฝังศพ,กองสิ่งของ., Syn. pile,hill,heap
sepulcher(เซพ'คัลเคอะ) n. หลุมฝังศพ,สุสาน,หินสุสาน,หลุม ใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์,ที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ vt. ฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ฌาปนกิจศพ,หลุมฝังศพ,สุสาน., See also: sepultural adj., Syn. vault,tomb,crypt
sepulchral(ซีพัล'ครัล) adj. เกี่ยวกับสุสาน,เกี่ยวกับหลุมฝังศพ,เป็นสุสาน,ในการฝังศพ,เหมือนสุสาน,เศร้าโศก, Syn. funereal,dismal
sepulchre(เซพ'คัลเคอะ) n. หลุมฝังศพ,สุสาน,หินสุสาน,หลุม ใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์,ที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ vt. ฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ฌาปนกิจศพ,หลุมฝังศพ,สุสาน., See also: sepultural adj., Syn. vault,tomb,crypt
stone(สโทน) n. หิน,ก้อนหิน,กรวด,พลอย,เพชรพลอย,หน่วยน้ำหนัก (14ปอนด์) ,สิ่งที่คล้ายก้อนหิน,เม็ดในของผลไม้,หินลับมีด,หินพิมพ์,แท่นหินเรียงพิมพ์,นิ่ว,โรคนิ่ว,ศิลาจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ป้ายหินบอกระยะทาง,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ,ลูกอัณฑะ adj. มีลักษณะเป็นหิน vt. ขว้างก้อนหิน,
tomb(ทูม) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ความตาย. vt. ฝังศพ,ฝัง,ทำหลุมฝังศพ., See also: tombal adj.
tombstone(ทูม'สโทน) n. ศิลาหน้าหลุมฝังศพ,แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ
English-Thai: Nontri Dictionary
cemetery(n) สุสาน,ป่าช้า,ที่ฝังศพ,หลุมฝังศพ
epitaph(n) คำจารึกบนหลุมฝังศพ
mausoleum(n) หลุมฝังศพ,ฮวงซุ้ย,สุสาน
tomb(n) หลุมฝังศพ,สุสาน,ฮวงซุ้ย
tombstone(n) ศิลาจารึกหลุมฝังศพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
epitaphจารึกหลุมฝังศพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tombsหลุมฝังศพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
resting place (n.) หลุมฝังศพ Syn. grave
sepulcher (n.) หลุมฝังศพ See also: สุสาน Syn. grave, mausoleum, tomb
sepulchre (n.) หลุมฝังศพ See also: สุสาน Syn. grave, mausoleum, tomb
tomb (n.) หลุมฝังศพ Syn. vault, mausoleum, grave
catacomb (n.) หลุมฝังศพใต้ดินที่มีหลายๆ ห้อง Syn. underground cemetery
underground cemetery (n.) หลุมฝังศพใต้ดินที่มีหลายๆ ห้อง
epitaph (n.) คำจารึกบนหลุมฝังศพ Syn. inscription
gravestone (n.) หินสลักชื่อผู้ตายหน้าหลุมฝังศพ Syn. headstone, tombstone
headstone (n.) แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ Syn. gravestone, tombstone
ledger (n.) แผ่นหินเหนือหลุมฝังศพ
pantheon (n.) ปูชนียสถานที่เป็นหลุมฝังศพ/สิ่งเตือนให้ระลึกถึงคนสำคัญที่ตายไปแล้ว See also: วัดหรือโบสถ์สำหรับสักการะบูชาเทพเจ้าทั้งหลาย Syn. temple, church
tombstone (n.) ศิลาหน้าหลุมฝังศพ Syn. gravestone, headstone
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# And now I greet round their green beds in the yerdหลุมฝังศพของพวกเขาในสวน
His grave was robbed five days ago.หลุมฝังศพของเขาถูกโจรกรรมไปห้าวันที่แล้ว
Negel's cemetery plot--หลุมฝังศพของเนเกิ้ล--
And a full grave it will be.หลุมฝังศพที่ยิ่งใหญ่ คงจะเป็นอย่างนั้น
These graves weren't desecrated, Jack;หลุมฝังศพเหล่านี้ไม่ได้ถูกทำลายเลย แจ็ค
Garbage can between the two big grill pits.หลุมฝังศพใหญ่พอที่จะฝังศพ 2 คนได้
You are faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen.คุณจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบหลุมฝังศพ ขอขอบคุณคุณสุภาพบุรุษ
Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the graveพ่อ แมคเคนซี่ เช็ดสิ่งสกปรก จากมือของเขาในขณะที่เขาเดินจาก หลุมฝังศพ
That's gonna look real good on his gravestone in Arlington:ที่จะดูดีจริงบนหลุมฝังศพของเขาใน อาร์ลิงตัน
I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist.ฉันดูเหมือนจะจำได้ว่าในฮอนดูรัส คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นหลุมฝังศพ มากกว่าที่นักโบราณคดี
We found the entrance to the catacombs.เราพบทางเข้าของหลุมฝังศพใต้ดิน
And then we all slide into the grave. So be it. I will be the first corpse.แล้วเราทุกคนเลื่อนเป็นหลุมฝังศพของ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น ฉันจะเป็นศพแรก
All right. I'll do nothing to annoy you in your grave.ขวาทั้งหมด ฉันจะไม่ทำอะไรเลย รบกวนคุณในหลุมฝังศพของ
The sergeant verified death but Jones the J.P. would have to consecrate the ground before the Reverend Jones could have his dyin' wish.จ่าโธมัสมาตรวจศพเอง แต่โจนส์ สัปเหร่อ จะต้องขุดหลุมฝังศพ
This is no mine. It's a tomb.ที่นี่ไม่ใช่เหมือง แต่มันคือหลุมฝังศพ
This place is so depressing. It looks like a tomb.สถานที่แห่งนี้เป็นตกต่ำมาก ดูเหมือนว่าหลุมฝังศพ
Yet the ancient feud proved unwilling to follow Lucian to the grave.ความอาฆาตที่เก่าแก่ที่ไม่เต็มใจ ติดตามหลุมฝังศพของ Lucian
At 3:00 that door will lock... and then this room becomes your tomb.แล้วจากนั้น ห้องนี้จะกลายเป็นหลุมฝังศพของคุณเอง
She might've gone to her grave.เธออาจไปที่หลุมฝังศพก็ได้
Get over here! Double time!ฉันคิดว่าเขาขุดหลุมฝังศพ แต่ไม่ได้ใช้มัน
I swear on my mamma's grave, R.L., I ain't touched that girl.ฉันสาบานบนหลุมฝังศพของเต้านมของฉัน, R.L.,\ฉันไม่ถูกสัมผัสเด็กหญิงคนนั้น.
On your tombstone it shall read:บนป้ายหลุมฝังศพของแกควรจะเขียนว่า
Save a lot of graves, do a lot of relatives favors...ประหยัดหลุมฝังศพไปเยอะ แถมลดภาระให้ญาติๆ...
Out of all men that beg for a chance to drill your lots maybe one in twenty will be oil men the rest will be speculators that's men trying to get between you and the oil men to get some of the money that ought by rights come to you.ออกจากพวกขอทานพวกนั้นซะ แล้วใช้โอกาสนั้นเจาะลงผืนดิน... ...บางครั้ง ในยี่สิบคนอาจเจอเจ้าของบ่อน้ำมันสักคน... ...เป็นหลุมฝังศพของเหล่านักเสี่ยงโชค
Diggin graves in the back yard didn't bring any.แบบขุดหลุมฝังศพในสวนหลังบ้านนี่ เห็นแล้วเฉยๆ
If you're gonna end up in a grave,ถ้าคุณจะจบลงในหลุมฝังศพ
It matches the bullet you used to shot A.J. Watkins.คุณบอกผมว่าคุณไปที่หลุมฝังศพเอ็มม่าทุกวัน มันจบแล้ว
I praise God for choosing me to give them a decent burial.ผมสรรเสริญพระเจ้าที่เลือกผม เป็นคนให้หลุมฝังศพที่เหมาะสมแก่พวกเขา
It's really bad karma,{\ you know,} digging up a grave, man.มันเป็นบาปอย่างหนัก นายรู้นะ ขุดหลุมฝังศพ
Nah, as long as it's not your grave, karma's just fine.เอาน่า ตราบใดที่ยังไม่ใช่หลุมฝังศพของนาย บาปมันยังไม่เล่นงานนาย
So, why the same grave?งั้น ทำไมถึงอยู่หลุมฝังศพเดียวกัน
The spirit of a dead man conjured from the grave.วิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว ถูกปลุกจากหลุมฝังศพ
For all you know, those that are involved are digging their own graves.ที่เธอต้องรู้, ก็แค่ว่า พวกที่มีส่วนพัวพันทั้งหมด กำลังขุดหลุมฝังศพตัวเอง
Or it's gonna be your funeral.ไม่งั้นมันจะเป็นหลุมฝังศพของนาย
I pray you, on my mother's grave ...ยายขอสวดอ้อนวอน บนหลุมฝังศพแม่ของยายก็ได้
We will take possession of her body, to celebrate the brave.เราจะเฉลิมฉลองกัน ในขณะที่หล่อนเน่าเฟะอยู่ในหลุมฝังศพ
I became your grave while trying to be your soil.ผมกลับกลายเป็นหลุมฝังศพให้เธอ.. เมื่อพยายามปกป้องผืนแผ่นดิน..
Your funeral, jack.ไปจองหลุมฝังศพได้เลยว่ะ พวก
However, if you choose not to you will never be heard from again.ถ้าคุณไม่เชื่อ ที่นี่จะเป็นหลุมฝังศพคุณ คุณก็จะไม่รู้อะไรเลย
Goddamn grave.จากหลุมฝังศพเหี้ยนั่น

หลุมฝังศพ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] Thai: หลุมฝังศพ English: graveyard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลุมฝังศพ
Back to top