ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลีกหนีปัญหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลีกหนีปัญหา*, -หลีกหนีปัญหา-

หลีกหนีปัญหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลีกหนีปัญหา (v.) run away from a problem See also: flee/escape one´s problem Ops. เผชิญปัญหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
evasive (adj.) ซึ่งหลีกหนีปัญหา See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงปัญหา Syn. elusive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Homie of mine told me about Each One Teach One, so I came here to stay out of trouble.เพื่อนบ้านฉันบอกฉัน\ เกี่ยวกับอีชวันทีชวัน ก็เลยมาที่นี่เพื่อที่จะหลีกหนีปัญหา
So you came here to Harlem to stay out of trouble? Is that right?เธอก็เลยมาที่ฮาร์เล็มนี่ เพื่อที่จะหลีกหนีปัญหางั้นเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลีกหนีปัญหา
Back to top