ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลักศีลธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลักศีลธรรม*, -หลักศีลธรรม-

หลักศีลธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลักศีลธรรม (n.) morality Syn. หลักคำสอน, หลักธรรม, หลักธรรมจริยา
English-Thai: HOPE Dictionary
casuistry(แคซ'ซูอิสทรี) n. การใช้หลักศีลธรรมจรรยาในการตัดสินปัญหา,การใช้หลักศีลธรรมจรรยาที่ผิด,การเล่นสำนวนโวหาร,การเล่นลิ้น
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
principle(พริน'ซะเพิล) n. หลัก,หลักการ,กฎ,ศีลธรรม,ลัทธิ,หลักศีลธรรม,ตัวยา. -Phr. (in principle ในแง่ทฤษฎี), Syn. rule
puritan(เพียว'ริเทิน) n. สมาชิกโปรเตสแตนต์นิกายหนึ่งยืดถือหลักความเคร่งครัดในศาสนา. adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว, See also: Puritanism n. - puritan n. ผู้เคร่งครัดในหลักศีลธรรมจรรยา., Syn. pride
puritanic(เพียวริแทน'นิเคิล) adj. เคร่งครัดมากในหลักศีลธรรมจรรยา,เคร่งครัดในศาสนามาก,เคร่งครัดมากเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,เกี่ยวกับPuritanหรือPuritanism, See also: puritanically adv. puritanicalness n.
puritanical(เพียวริแทน'นิเคิล) adj. เคร่งครัดมากในหลักศีลธรรมจรรยา,เคร่งครัดในศาสนามาก,เคร่งครัดมากเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,เกี่ยวกับPuritanหรือPuritanism, See also: puritanically adv. puritanicalness n.
virtuous(เวอ'ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับหลักศีลธรรมและจริยธรรม,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,บริสุทธิ์,สามารถทำให้เกิดผลได้., See also: virtuously adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
principle(n) กฎ,หลัก,ศีลธรรม,เนื้อ,หลักการ,หลักศีลธรรม,ตัวยา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nihilistic (adj.) ซึ่งเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าโดยเฉพาะทางศาสนา/หลักศีลธรรม
puritan (n.) ผู้เคร่งครัดในหลักศีลธรรมจรรยา
unscrupulous (adj.) ที่ไม่มีหลักศีลธรรม Syn. immoral Ops. honest
virtuous (adj.) เกี่ยวกับหลักศีลธรรม See also: เที่ยงธรรม, ถูกต้อง, ดีงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do not argue morals with meอย่ามาเถียงเรื่องหลักศีลธรรมกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You acted on a moral imperative to protect your species.คุณทำไปตามหลักศีลธรรม เพื่อปกป้องเผ่าพันธ์ของคุณ
This kind of moral anarchy cannot be allowed.การละเมิดกฎหมาย หลักศีลธรรมแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องถูกต้อง
Yeah, it certainly changes the meaning, which is supposed to be about remaining virtuous even when you're surrounded by evil.ช่าย,มันเปลี่ยน ความหมายไปอย่างแน่นอน จากที่มุ่งหวังให้ ยังคงยึดมั่นหลักศีลธรรม ถึงว่าคุณจะถูกรายล้อม ไปด้วยความชั่วร้ายก็ตาม
Ah, you mean morally.อ๋อ คุณหมายถึงตามหลักศีลธรรม ก็พวกเราถูกเรียกมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลักศีลธรรม
Back to top