ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยามหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยามหน้า*, -หยามหน้า-

หยามหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยามหน้า (v.) insult See also: view with contempt, scorn Syn. หยามน้ำหน้า, ดูถูกเหยียดหยาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pretty cheeky, that radio bit.หยามหน้ากันทีเดียวนะ ไอ้วิทยุนั่น
Sao Feng you showing up here, it is truly a remarkable coincidence.แจ็ค สแปร์โรว เจ้าเคยหยามหน้าข้าครั้งนึง ข้าไม่ใช่คนอย่างง้าน
This rock's been stepped on so many times, it's barely a narcotic.นี่คือการหยามหน้าข้ามถิ่น ในหลายๆครั้ง ยาเสพติดเยอะมากทุกที่
No disrespect...ไม่ใช่การหยามหน้านะ...
Alvarez double-crossed you.อัลวาเรซหยามหน้าแกสองเท่า
How dare you humiliate me like that!นายกล้าหยามหน้าฉันอย่างนี้ได้ยังไง!
A direct affront to your grandfather and his interests in Boston.เป็นการหยามหน้าปู่ของเจ้าโดยตรง และผลประโยชน์ของเขาในบอสตัน
And then you humiliate me by stealing my boss's car.และยังหยามหน้าฉันโดย ขโมยรถเจ้านายฉันมาอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยามหน้า
Back to top