ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยามน้ำหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยามน้ำหน้า*, -หยามน้ำหน้า-

หยามน้ำหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยามน้ำหน้า (v.) look down upon See also: scorn Syn. เย้ยหยัน, ดูหมิ่น Ops. ยกย่อง, เชิดชู, ให้เกียรติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยามน้ำหน้า
Back to top