ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมิ่นประมาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมิ่นประมาท*, -หมิ่นประมาท-

หมิ่นประมาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมิ่นประมาท (v.) libel Syn. กล่าวหา, ดูหมิ่น, สบประมาท Ops. ยกย่อง, ชมเชย
English-Thai: HOPE Dictionary
contemn(คันเทมน์') {contemned,contemning,contemns} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace ###A. respect
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeler(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libellous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
slander(สแลน'เดอะ) vi.,vt.,n. (การ) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี,หมิ่นประมาท, See also: slanderer n. slanderous adj.
slap(สแลพ) n. การตบ,การตบหน้า,การวางสิ่งที่แบนลงโครม,เสียงตบ,เสียงวางลงโครม,คำเสียดสี,คำเหน็บแนม,การหมิ่นประมาท,การปฎิเสธ vt. ตบ,ตบหน้า,วางลงโครม,เหน็บแนม,หมิ่นประมาท,สบประมาท. adv. อย่างแรง,อย่างฉับพลัน,โดยตรง, See also: slapper n.
English-Thai: Nontri Dictionary
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
despise(vt) หมิ่นประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ชั่ว
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
scorn(vt) ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท,หมิ่นประมาท
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
colloquium (L.)ข้อความที่อ้างว่าหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innuendo (L.)ถ้อยคำที่ถือว่าหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insultดูหมิ่น, หมิ่นประมาท (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
libelการหมิ่นประมาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
words actionable in themselvesถ้อยคำที่เป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libel and slanderการหมิ่นประมาท [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abusive (adj.) ซึ่งหมิ่นประมาท See also: ซึ่งดูถูก Syn. offensive, sharp-tongued
contempt (n.) การหมิ่นประมาท See also: การสบประมาท
defamatatory (adj.) ที่เป็นการหมิ่นประมาท See also: ที่เป็นการใส่ร้าย Syn. libelous
defamation (n.) การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ) See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย
libel (n.) การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ) See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย Syn. defamation
libel (vt.) ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น Syn. defame
libelant (n.) ผู้หมิ่นประมาท See also: ผู้ใส่ร้าย Syn. libellant
libellant (n.) ผู้หมิ่นประมาท See also: ผู้ใส่ร้าย
libellous (adj.) ที่เป็นการหมิ่นประมาท See also: ที่เป็นการใส่ร้าย Syn. defamatatory, libelous
libelous (adj.) ที่เป็นการหมิ่นประมาท See also: ที่เป็นการใส่ร้าย Syn. defamatatory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Violence, malicious mischief and disrupting the public.ทำร้ายร่างกาย หมิ่นประมาท และบุกรุกที่สาธารณะ
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง
You're blaspheming again.คุณกำลังหมิ่นประมาทอีกครั้ง
This is an insult to my entire kingdom. She is not to be touched again.ถือเป็นการหมิ่นประมาทอาณาจักรของฉันเชียว เธอจะต้องไม่ถูกแตะต้องอีก
You have insulted me by every possible method. I must beg to return to the house.คุณได้หมิ่นประมาทฉันในทุกๆ สิ่ง ฉันต้องขอร้องไม่ให้คุณกลับมาที่บ้านนี้อีก
Well, obviously for defamation.- อืม,เห็นได้ชัดว่าเป็นการหมิ่นประมาท
So is UNR serious about this... defamation suit, or are they just trying to intimidate you?แล้วยูเอ็นอาร์จริงจังเรื่องฟ้องหมิ่นประมาท หรือเขาแค่อยากขู่คุณ
I think we should settle the defamation suit before she finds one.เราต้องยอมในคดีหมิ่นประมาท ก่อนที่เธอจะหาผู้ร้องทุกข์ได้
And, can I just say on a personal note, Martin, that type of wild speculation undermines the work of the police force and ultimately does a disservice to members of the public who support it.และ ผมขอพูดอะไร เป็นการส่วนตัวนะ มาร์ติน การคาดเดาที่ไม่มีหลักฐาน และหมิ่นประมาทการทำงานของตำรวจ
And it's an outrageous Affront to my sterling reputation!มันหมิ่นประมาทชื่อเสียงฉัน อย่างรุนแรง!
That is a libelous accusation, And I insist you retract it immediately. You have no proof.นั่นเป็นการหมิ่นประมาท ฉันขอให้นายถอนคำพูดทันที
Possession of cocaine, couple of assaults.มีโดเคนในครอบครอง,โดนฟ้องหมิ่นประมาท2-3ครั้ง
And lieutenant,you are familiar with the veggie libel laws?ผู้หมวดครับ คุณคงรู้ดี เกี่ยวกับกฎหมายการหมิ่นประมาท
Florida has laws against the disparagement of agricultural productsฟลอริด้ามีกฎหมายปกป้อง ผู้ผลิตทางการเกษตรที่ถูกหมิ่นประมาท
The gentleman who reported the incident is very conservative... and has insisted the offending event be recorded.ผู้ชายที่แจ้งจับคุณเป็นคนเคร่งมาก เขายืนยันให้ลงบันทึกข้อหาหมิ่นประมาท
And as soon as I figure out the difference between slander and libel, I'm filing a lawsuit. WILL:ถ้ารู้ว่า"หมิ่นประมาท" กับ "สบประมาท" ต่างกันไง ฉันจะฟ้อง
Dr. Cooper, before I find you in contempt and throw you in jail, I'm going to give you a chance to apologize for that last remark.ดร.คูเปอร์ก่อนที่ผม จะฟ้องหมิ่นประมาท แล้วจับคุณโยนเข้าคุก ผมจะให้โอกาสคุณ ขอโทษใน \ คำพูดที่คุณพูดเมื่อกี้นี้
He's the best libel attorney in the state.ทนายข้อหาหมิ่นประมาท ที่เก่งที่สุดของรัฐ
One more word out of you, McCoy, I'll hold you in contempt.พูดอีกคำนะ แม็คคอย ผมจะจับคุณในข้อหาหมิ่นประมาท
Carpenter's suing you for defamation of character.คาร์เพนเตอร์ฟ้องคุณ ข้อหาหมิ่นประมาท
Well, thanks to your disgusting smears in the media, that might be true, which is why we're also filing a countersuit for libel, slander, and anything else that might be appropriate in this case.ขอบคุณสำหรับการใส่ร้ายป้ายสีอันน่าเกลียดของคุณ มันอาจจะเป็นความจริง ที่ว่าทำไมเรากำลังจะฟ้องกลับสำหรับการหมิ่นประมาท
Yeah. And you were sued for libel.ใช่ และคุณโดนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท
You run that, and I will sue you for libel.ถ้าเธอเขียนเรื่องนี้ ฉันจะฟ้องเธอเธอข้อหาหมิ่นประมาท
It's only libel if it isn't true.มันจะเป็นแค่เรื่องหมิ่นประมาทถ้ามันไม่จริง
It's libel.มันคือการหมิ่นประมาท
At least I wrote the truth, and the truth, which, by the way, is a defense against a libel, so you've got no case.อย่างน้อยที่ผมเขียนก็เป็นเรื่องจริง และอีกอย่างหนึ่ง มันเป็นความจริง คือการฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาท ดังนั้นคุณถูกดำเนินคดี
Mm, to say nothing of the epic libel suit that will follow.อืม ไม่ต้องพูดถึงมหากาพย์การฟ้องหมิ่นประมาทที่จะตามมาด้วย
The DA even threatened to prosecute her for theft and slander.จนอัยการเขตขู่ว่าจะจับเธอ โทษฐานโขมยและหมิ่นประมาท
The libel laws are clear, Mr. Graham.กฏหมายการหมิ่นประมาทมีความชัดเจน คุณเกรแฮม
Hey, hey, we're pacifists. And vegans.เฮ้เราสงบ และหมิ่นประมาท
Could you please... remind me how many times you've been sued for libel?คุณช่วย... บอกผมทีว่าคุณเคยถูกฟ้อง ฐานหมิ่นประมาทมากี่ครั้งแล้ว
It's a libel suit.มันเป็นคดีหมิ่นประมาท
But I thought you did defamation.(หัวเราะ) แต่ผมคิดว่าคุณไม่ได้ หมิ่นประมาท
So normally there are, uh, three routes that any libel defender can take, okay?ดังนั้นตามปกติมีเอ่อสามเส้นทาง ที่กองหลังหมิ่นประมาทใด ๆ ที่ สามารถใช้เวลาได้ไหม
So even if the words are defamatory, they are still nevertheless true.ดังนั้นแม้ว่าคำที่ถูกหมิ่นประมาท พวกเขาจะยังคงเป็นจริงอย่างไรก็ ตาม
But we do have to prove, what we call "the sting" of the libel.สิ่งที่เราเรียกเหล็กไนของความ หมิ่นประมาทที่
They haven't brought a libel action, Mr. Irving. You have.พวกเขายังไม่ได้นำการกระทำ หมิ่นประมาทนายเออร์วิง คุณมี.
This has been called one of the most crushing libel judgments in history.นักข่าวที่ 1: นี้ได้รับการเรียกว่า มากที่สุดแห่งหนึ่ง บดตัดสินหมิ่นประมาทใน ประวัติศาสตร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมิ่นประมาท
Back to top