ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หญ้ากก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หญ้ากก*, -หญ้ากก-

หญ้ากก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หญ้ากก (n.) sedge See also: reed, rush Syn. ต้นกก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หญ้ากก
Back to top