ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุรุ่ยสุร่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุรุ่ยสุร่าย*, -สุรุ่ยสุร่าย-

สุรุ่ยสุร่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุรุ่ยสุร่าย (v.) squander See also: lavish, dissipate Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ Ops. ประหยัด
สุรุ่ยสุร่าย (adj.) prodigal See also: wasteful, extravagant, profuse, thriftless, unthrifty, improvident Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ Ops. ประหยัด
English-Thai: HOPE Dictionary
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated
dissipation(ดิสซะเพ'เชิน) n. การทำใหกระจายตัว,การสลายตัว, การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย,การสำมะเลเทเมา., See also: dissipative adj. ดูdissipation, Syn. dissoluteness
economise(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
economize(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness
extravagant(เอคซฺแทรฟ'วะเกินทฺ) adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,สิ้นเปลือง,ความมากเกินควร, See also: extravagantness n., Syn. spendthrift
prodigal(พรอด'ดะเกิล) adj.,n. (คนที่) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีความเสียดาย,ใจป้ำ,สิ้นเปลืองยิ่ง., See also: prodigalize vt., Syn. profligate
prodigality(พรอดดะแกล'ลิที) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
profuse(พระฟิวซฺ') adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,มากมาย,มากเกิน., See also: ness n., Syn. extravagant
profusion(พระฟิว'เชิน) n. ปริมาณที่มากมายเกินไป,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. excess ###A. scarcity
spendthrift(สเพนดฺ'ธริฟทฺ) n. ผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย. adj. สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย., Syn. wastrel
splurge(สเพลอจ) vi.,vt. (การ) ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเทเงิน,อวดรวย,โอ้อวด
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย
thriftless(ธริฟ'ลิส) adj. ไม่ประหยัด,ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีประโยชน์,ไม่มีความหมาย, See also: thriftlessness n., Syn. improvident
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย
dissipation(n) การแยกย้าย,ความเสเพล,การสำมะเลเทเมา,ความสุรุ่ยสุร่าย
economize(vt) มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,ไม่สุรุ่ยสุร่าย
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย
extravagant(adj) สิ้นเปลือง,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป
misspend(vt) ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ใช้ในทางที่ผิด,ใช้สุรุ่ยสุร่าย
prodigal(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่อั้น,ใจป้ำ
prodigality(n) ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
profligacy(n) ความเสเพล,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความหลงระเริง
profligate(adj) เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย,หลงระเริง
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ
profusion(n) ความมากมาย,ความสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย
reckless(adj) ชะล่าใจ,สุรุ่ยสุร่าย,เสี่ยง,ไม่ยั้งคิด,บุ่มบ่าม
spendthrift(n) คนฟุ่มเฟือย,คนสุรุ่ยสุร่าย
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย
thriftless(adj) สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ไม่ประหยัด
wasteful(adj) สุรุ่ยสุร่าย,เปลือง,ไร้ประโยชน์,ร่อยหรอ,รกร้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prodigalityความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spendthriftคนสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
devil-may-care (adj.) สุรุ่ยสุร่าย See also: ซึ่งไม่กังวลกับเรื่องในอนาคต, ซึ่งไม่แยแสสิ่งใด, ซึ่งไม่รับผิดชอบ, สนใจแต่เรื่องกิน - เล่น - เที่ยว Syn. cavalier, casual, indifferent
profligate (adj.) สุรุ่ยสุร่าย Syn. dissolute, wasteful
profuse (adj.) สุรุ่ยสุร่าย
be prodigal (vt.) ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย See also: ใช้เงินเปลือง Syn. squander
dissipation (n.) การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย See also: การใช้จ่ายสิ้นเปลือง Syn. lavishness, wastefulness
profligate (n.) คนที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
splurge (vt.) ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย See also: ใช้เงินเปลือง Syn. be prodigal, squander
squander (vt.) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย See also: ใช้จ่ายสิ้นเปลือง Syn. dissipate, lavish, waste Ops. save
squander (n.) การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย See also: การใช้จ่ายสิ้นเปลือง Syn. dissipation, lavishness, wastefulness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The gold-digging kike who squanders the family millions and makes everyone miserable is finally out of the picture.ได้หายหัวไปแล้ว ไอ้คนที่ชอบถลุงเงิน ใช้จ่ายเงินของครอบครัวสุรุ่ยสุร่าย และทำให้ทุกๆคน ทนทุกข์มานาน
Reason for separation/Too lavish selfish I'm here to deliverเหตุผลที่บอกเลิก/ สุรุ่ยสุร่ายและเห็นแก่ตัว ผมมาส่ง
I never should've indulged in those silly appliancesหรือว่าที่จริงแล้วเราไม่ควร ซื้อของใช้สุรุ่ยสุร่ายพรรค์นั้น
Could he be that reckless?ทำไมเขาสุรุ่ยสุร่ายอย่างนี้นะ?
Look,she squandered millions of dollars.นี่ เธอใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเป็นล้าน
Arrogant wasteful prick.เสือผู้หญิงใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย
I can't believe Jenny would turn this sophisticated soiree into a teenage rager.เด็กวัยรุ่นที่มีอะไรซับซ้อน ก็เธอทำให้เค้ากลายเป็นเด็กเหลวไหลและสุรุ่ยสุร่าย
Which you deflate with new purchases.แต่เจ้ายังสุรุ่ยสุร่าย
But don't buy things just for yourself.ดังนั้นห้ามใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเหมือนเมื่อก่อนน่ะ ใช้มันเพื่อดูแลใครบางคนที่อยู่ข้างๆ ตัวหลาน
Don't spend it all in one pub.อย่าเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายล่ะ
To the bourgeois swine responsible for squandering the capital with which our freedom was to be purchased --สำหรับไอ้หมูตะกละหิวเงิน ที่ทำสุรุ่ยสุร่ายกับเงิน ที่เราจะใช้ซื้ออิสรภาพของเรา
And what, you wanna squander that potential?และอะไร นายอยากใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปวันๆงั้นเหรอ
I have no sympathy for people who squander their gifts.ผมไม่เห็นด้วยกับคนที่ ใช้สิ่งที่ได้มาอย่างสุรุ่ยสุร่าย
The house of Abrasax continues to thrive, despite the squandering of your inheritance, brother.บ้านของ Abrasax ยังคงเจริญเติบโต แม้จะมีการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย มรดกของพี่ชาย
There's a line, Sam, that's all I'm saying, all right?เวลาใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไปทั่วเลยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุรุ่ยสุร่าย
Back to top