ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีหบัญชร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีหบัญชร*, -สีหบัญชร-

สีหบัญชร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีหบัญชร (n.) a window behind which a Thai King received foreign visitors Syn. หน้าต่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีหบัญชร
Back to top