ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สายน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สายน้ำ*, -สายน้ำ-

สายน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สายน้ำ (n.) current See also: stream, tide, undertow, course
English-Thai: HOPE Dictionary
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
coulee(คู'ลี) n. ลำธารลึก,หุบเขาเล็ก ๆ ,สายน้ำที่เป็นพัก ๆ ,สายหินละลายจากภูเขาไป
distributary(ดิสทริบ'บิวทะรี) adj. สาขาแม่น้ำ,สายน้ำแยก
fountain(เฟา'เทิน) n. น้ำพุ,น้ำพุเทียม,น้ำพุที่ใช้ดื่ม,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา,สายน้ำพุ,เครื่องปล่อยน้ำเป็นสายออกมา, See also: fountained adj. ., Syn. fount,origin
rapid(แรพ'พิด) adj. เร็ว,รวดเร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,กะทันหัน. n. ส่วนของสายน้ำที่ไหลเชี่ยว, See also: rapidly adv., Syn. swift,quick,fast
rill(ริล) n. ลำธาร,สายน้ำเล็ก ๆ
rillet(รีล'ลิท) n. ลำธารเล็ก ๆ ,สายน้ำเล็ก ๆ
river(ริฟ'เวอะ) n. แม่น้ำ,สายน้ำ,กลุ่มดาวEridanus, -phr. (sell down the river ทรยศหักหลัง,ทอดทิ้ง,หลอกลวง) '
riverbed(ริฟ'เวอะเบด) n. ร่องสายน้ำใหญ่
riverhead(ริฟ'เวอะเฮด) n. ต้นน้ำ,แหล่งที่มาของสายน้ำ
rivulet(ริฟ'วิวลิท) n. สายน้ำเล็ก ๆ ,ลำธารเล็ก, Syn. streamlet
runlet(รัน'ลิท) n. สายน้ำเล็ก ๆ ,ลำธาร
stream(สทรีม) n. ลำธาร,สายน้ำ,แม่น้ำเล็ก ๆ ,กระแส,กระแสน้ำ,ลำแสง,การไหลที่ต่อเนื่อง,on stream ในกระบวนการผลิต. vi.,vt. ไหล,ไหลเวียน,พุ่ง,ปลิวเป็นทาง,หลั่งไหล,สะบัดพริ้ว., Syn. creek,brook,river
streamlet(สทรีม'ลิท) n. ลำธารหรีอสายน้ำเล็ก ๆ
tributary(ทริบ'บิวทะรี) n. แคว,สาขาสายน้ำ,เมืองขึ้น adj. (สายน้ำ) ไหลรวมกับสายใหญ่กว่า,เสริม,สาขา,จ่ายเงินบรรณาการ,เป็นเมืองขึ้น,เป็นส่วนประกอบ, See also: tributarily adv., Syn. branch
watercourse(วอ'เทอะคอร์ส) n. ทางน้ำ,สายน้ำ,ลำธาร,แหล่งน้ำไหลเฉพาะฤดู
English-Thai: Nontri Dictionary
stream(n) กระแส,ลำธาร,ลำแสง,สายน้ำ
watercourse(n) ทางน้ำไหล,แม่น้ำลำคลอง,สายน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peneplain พื้นเกือบราบ ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nappe (n.) สายน้ำไหลจากเขื่อน
canyon (n.) หุบเขาลึก (มักจะมีสายน้ำไหลระหว่างหุบเขาด้วย) Syn. valley, gully, gorge
go across (phrv.) ข้าม (ถนน, สายน้ำหรือสถานที่อื่นๆ) See also: ทอดข้าม (สะพาน) Syn. come across, get across
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So now their spirits are cursed, walking back roads, waterways, and if they find an unfaithful man, they kill him, and that man is never seen again.และตอนนี้วิญญานของพวกเธอต้องคำสาป เดินบนถนนแห่งความมืด, สายน้ำ และหากพวกเธอพบผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ พวกเธอก็พร้อมจะฆ่า
There where land, water and life combine.ที่ซึ่งผืนดิน สายน้ำ และชีวิต มาบรรจบกัน
The marine currents they sink as veins in the heart of the oceans and they spread the poison in the immensity.สายน้ำ ที่ถือเป็นเส้นเลือด ของมหาสมุทร ได้กระจายพิษร้าย สู่ท้องทะเลกว้าง
You'll be born of water and the Spirit, and you will be saved.สายน้ำจะให้ชีวิตและวิญญาณแก่เธอ แล้วเธอจะปลอดภัย
# Voices carrying tearsสายน้ำตาฝากมากับบทเพลงนี้
The waters that run below are said to have the power to return that which one has lost.สายน้ำที่ไหลอยู่ข้างล่างนี้
The water pushed him through those pipes, and he was just gone.สายน้ำพัดเขาออกไปทางท่อน้ำพวกนั้น แล้วเขาก็หายไปเลย
His I.V. Came out,and he needs to be hydrated.สายน้ำเกลือหลุด เขาต้องการยาเพิ่ม
Two IVs from the fridge and all the clean towels you can find.สายน้ำเกลือในตู้เย็น 2 เส้นกับผ้าสะอาดเท่าที่หาได้
"The river of life flows on to the future."สายน้ำแห่งชีวิตยังคงไหลไปสู่อนาคต
The waters' powers are losing their effect on me.สายน้ำแห่งพลัง ได้สูญสิ้นไปแล้ว
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
Make sure she's kept in a reclined position, and that a continuous watch is kept on her IV.ต้องดูแลให้เธอนอนอยู่ตลอด และเฝ้าดูสายน้ำเกลือเธออยู่ตลอดด้วย
"The Lord is my shepherd, I shall not want."พระผู้เป็นเจ้าคือผู้นำทาง ข้าจะไม่ต้องการสิ่งใด ท่านทรงนำข้าสู่สายน้ำนิ่ง
When the river got dried this is where I stranded.เมื่อสายน้ำเริ่มแห้ง ที่นี่ถูกตัดขาดจากแม่น้ำข้างนอก
In the name of the wind and the water within thee...ในนามสายลมและสายน้ำ โปรดมอบพลังให้เธอ... จงคลายเธอ
Time to be like the river and flow home.ถึงเวลาที่พวกเธอจะเป็นดั่งสายน้ำที่ไหลย้อนกลับบ้านแล้ว
The blood of the guards is gonna flow like the rivers of ancient Babylon.เลือดของผู้คุมจะพัดกระหน่ำ ดุจสายน้ำบาบิโลนเก่าแก่
Caress of the water, everywhere, the light shows the way to the abyss.ความห่วงหาของสายน้ำ ทุก ที่ แสงสว่าง นำสู่ หนทางอันดิ่งลึก
They said that once a relationship has been broken, it's difficult to continue again.มีคำกล่าวว่า สายน้ำมักจะไม่ไหลกลับ
Then enjoy the flood.แล้ว มีความสุขกับสายน้ำ
And the days joined the fast rushing river of time.และวันก็เข้าร่วม สายน้ำแห่งกาลเวลา
I need to change his IV.ผมต้องเปลี่ยนสายน้ำเกลือ
Yeah, you took your I.V.s out.ก็คุณเล่นถอดสายน้ำเกลือออก
We think of the past as water under the bridge, a current that carries away the mistakes of our youth-- the loves we lost...เราคิดถึงอดีตเหมือนสายน้ำใต้สะพาน กระแสน้ำได้พัดพาไป - ความผิดพลาดเมื่อครั้งยังเยาว์วัย
Moving at over 4 miles an hour, the Gulf Stream is one of the world's most powerful deep water currents.เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 4 ไมล์ต่อชั่วโมง สายน้ำที่นี่เป็นหนึ่งในแห่งที่ มีพลังใต้น้ำแรงที่สุดในโลก
I'm just a woman, a lonely woman, waitin' on a weary shoreฉันเป็นเพียงผู้หญิง ลำพังคนเดียว ได้แต่เฝ้ามองสายน้ำไหล
We're gonna put an i.V. In your arm real quick,เราจะเอาสายน้ำเกลือใสที่แขนเธอนะ แปปเดียวก็เสร็จ
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น...
It's been about five hundred years.บินผ่านไปเหมือนสายน้ำ มันเป็นมา 500 ปีแล้ว.
I'm hoping that it'll be that of a cascade of candor.ผมเพียงหวังว่าท่าน จะไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก
"A cascade of candor"?ไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก
We flourish above our mighty flowing river.เราจะเฟื่องฟูอำนาจให้แกร่งขึ้นมีกำลังดุจสายน้ำที่ไหลพุ่ง
More and more of these glacier-fed rivers are merging together and burrowing though the surface.ธารน้ำแข็งละลายเพิ่มขึ้นทุกที สายน้ำไหลมารวมกัน เข้าสู่โพรงน้ำแข็ง
My beautiful Lady of the Lake.แม่เทพธิดาสายน้ำของฉัน
And it keeps getting made, day after day after day, a river of money, and it gets deeper and wider, week in and week out, month in and month out, flowing right to us.และจะหาได้ในวันต่อไป ต่อไป และต่อไป เงินไหลมาเป็นสายน้ำ และจะยิ่งมากขึ้นและกว้างขึ้น อาทิตย์แล้ว อาทิตย์เล่า เดือนแล้ว เดือนเล่า เงินทองไหลมาหาเรา
A trickle instead of your river.เป็นพื้นที่แห้งแล้ง.. แทนที่จะกลายเป็นสายน้ำ..
He's having a total meltdown.เขาร้องไห้จนจะเป็นสายน้ำแล้ว
We're just one of the millions of little backwaters no one cares aboutเราก็เป็นแค่หนึ่งในล้าน ของสายน้ำเล็กๆ ที่ไม่มีใครจะสนใจ
But you need to pull this chute before splat!แต่เธอต้องดึงสายน้ำนี้ก่อนที่จะสาดมันไปซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สายน้ำ
Back to top