ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วุ่นวายใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วุ่นวายใจ*, -วุ่นวายใจ-

วุ่นวายใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วุ่นวายใจ (v.) be serious See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, ว้าวุ่นใจ Ops. สบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frustrationความขัดข้องใจ,ความคับข้องใจ,ความวุ่นวายใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a problem.มันทำให้ฉันวุ่นวายใจ
He was rambling, a little chaotic.เขาดูสับสน วุ่นวายใจ
It seems like you have a lot of worries these days.มีเรื่องวุ่นวายใจอยู่ งั้นเหรอ
So he's definitely disturbed.ดังนั้นเขาต้องวุ่นวายใจแน่นอน
You must have a million of 'em.คุณอาจจะยังมีเรื่องวุ่นวายใจอีกเยอะสิ
You know, with all that inside jittery stuff.จากเรื่องที่วุ่นวายใจ
I knew you'd be upset.ฉันรู้ว่าคุณวุ่นวายใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วุ่นวายใจ
Back to top