ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลบหลู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลบหลู่*, -ลบหลู่-

ลบหลู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลบหลู่ (v.) disparage See also: disdain, show disrespect Syn. ดูหมิ่น, ลบหลู่ดูหมิ่น
ลบหลู่ดูหมิ่น (v.) disdain See also: disparage, show disrespect Syn. ดูหมิ่น, ลบหลู่
English-Thai: HOPE Dictionary
mortification(มอร์ทิฟะเค'เชิน) n. การได้รับความอับอายหรือถูกลบหลู่,ความตายของส่วนหนึ่งของร่างกาย,เนื้อตายเน่า, Syn. gangrene
mortify(มอร์'ทิไฟ) vt. ลบหลู่,บำเพ็ญทุกกิริยา,เป็นโรคเนื้อตาย, See also: mortifiedly adv. mortifier n. mortifyingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
humiliation(n) ความลดเกียรติ,การลูบคม,ความคลายพยศ,การลบหลู่,ความอัปยศอดสู
mortify(vi) ตาย,เสียใจ,ตกใจ,ลบหลู่,อับอาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sacrilegeการลบหลู่ศาสนา, การเหยียดหยามศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sacrilege (n.) การลบหลู่ศาสนา See also: การเหยียดหยามศาสนา, การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. desecration, blasphemy, profanation
sacrilegist (n.) ผู้ลบหลู่ศาสนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You dishonor the marker, you die.ลบหลู่เกียรติตราพันธะต้องตาย
When a mystery is too overpowering, one doesn't dare disobey.เมื่อความเร้นลับมันมีอำนาจล้นเหลือ คนเราย่อมไม่กล้าลบหลู่
It would be blasphemy to suggest that we could describe the Creator in human terms.จะเป็นการลบหลู่ที่จะเล่าถึง ผู้สร้างเราว่าอยู่ในรูปมนุษย์
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ
Don´t call her that. Okay. No disrespect.ฉันไม่ตั้งใจลบหลู่ โอเค
Don't disregard our traditions just because you're subversive.อย่าลบหลู่ประเพณีเพราะว่าคุณหัวแข็ง
Don't disrespect this class just because you're married.อย่าลบหลู่ห้องเรียน แค่เพราะเธอแต่งงาน
Don't disrespect me just because you're not.อย่าลบหลู่หนูแค่เพราะคุณยังไม่แต่ง
As usual, Fogg, your contempt for tradition is appalling.คุณลบหลู่ประเพณีเก่าแก่ ทำตัวสังคมรังเกียจ
Nobody likes a skeptic, Roy.ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะรอย
Prince JuMong is enduring the humiliation.องค์ชายจูมงกำลังอดทดกับการถูกลบหลู่
Against the Queen and Dae-So, you had so much humiliation to keep Ju-Mong safe.เพราะเป็นปฏิปักษ์กับพระมเหสีกับองค์ชายแดโซ เจ้าคงถูกลบหลู่อย่างมากเพื่อปกป้องจูมง
Oh, I've chosen my words carefully, Persian.นี่คือการลบหลู่เทพเจ้า นี่คือความวิกลจริต
I will not dishonor my profession.ผมจะไม่ลบหลู่อาชีพตนเอง
Then you won't have to worry about dishonoring your profession.คุณไม่ต้องกังวลกับการลบหลู่อาชีพหรอก
Because you won't have one.เพราะคุณไม่มีให้ลบหลู่
I know you not gonna disrespect me in front of my family!กะอยู่แล้วว่าต้องลบหลู่ฉัน ต่อหน้าครอบครัว
But still, these are a long way from murder.การลบหลู่สุสาน มันยังห่างไกลจากการฆาตกรรมอีกเยอะ
It's sacrilegious. It's profane.มันเป็นการลบหลู่ และดูหมิ่น
You're close to blasphemy.เจ้าใกล้จะลบหลู่สวรรค์แล้วนะ
(bell ringing) Look, we had no intention of discriminating Against your glee club, mr.เราไม่มีเจตนาลบหลู่ทีมคุณเลย คุณรัมบา
"on swift wings to he who disturbs the peace of the mummy. ""สยายไปตามแรงปีก ถึงผู้กระทำการ ลบหลู่ความสงบสุข แห่งมัมมี่"
Furthermore, rather than repenting for his crime, he blamed his friend and mocked Korean judicial system by insisting his US citizenship.แล้วแทนที่ เขาจะรู้สึกผิดต่ออาชญากรรมที่เขาก่อขึ้น เขากลับโทษเพื่อนของเขา และทำการลบหลู่กระบวนการยุติธรรมของเกาหลี
Just show some respect.ไม่เชื่ออย่าลบหลู่สิวะ
Without intending any disrespect and particularly to my little friends, who have been through so much such a story simply stretches plausibility too far.ไม่ใช่จะมีเจตนาลบหลู่อะไรหรอกนะ ..โดยเฉพาะสหายตัวน้อยๆ ซึ่งลำบากมา เพียงแต่ว่าเรื่องราวมันยากเกินกว่าจะ ทำใจเชื่อ..
Yes, because that was major disrespect. - Just keep walking and pray... no one calls a cop.ใช่ นั่นเป็นการลบหลู่อย่างรุนแรง และผิดกฎหมาย
Remove your hand. You dishonor your family.เอามือออกไปซ่ะ นายกำลังลบหลู่ครอบครัวนายอยู่นะ
You dishonor your own wife.นายลบหลู่ภรรยาของนายเอง
I really didn't mean no disrespect, I swear.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่นายนะ สาบานได้
To examine them, to test them, to humiliate them.ทำการวิจัย ทดสอบ ลบหลู่ดูหมิ่นพวกเขา
To a true music fan, the fact that Richard Cole was playing the ultimate guitar would be sacrilegious, profane, even.สำหรับแฟนเพลงตัวจริงแล้ว เรื่องที่ริชาร์ด โคลไปเล่นกีต้าร์สุดขลังตัวนั้นน่ะ ถือว่าเป็นการลบหลู่มากเลยนะ
No, it's offensive. You're wearing a Santa Claus hat.ไม่ นั้นเป็นการหลบหลู๋ เธอกำลังสวมหมวกซานตาคลอส
You get chills because the ghosts have been provoked.คุณรู้สึกเย็นวาบเพราะผีถูกลบหลู่
Only her blood will sate the Kraken and Zeus, who you have so offended.และซุส, ผู้ซึ่งพวกเจ้าได้ลบหลู่จนเกินให้อภัย
This is where the Kraken defeated the Titans.อาร์กอสจะเป็นเช่นนี้ถ้าหากเราพลาด ผู้กล้าของเราคือการลบหลู่เทพเจ้า
Defile this house further and you will risk the wrath of the gods.ขืนยังลบหลู่อีก เทพจะพิโรธท่านนะ
I may have unintentionally slighted some king or other.ข้าไปลบหลู่กษัตริย์บางองค์ โดยไม่ตั้งใจน่ะ
Division is the ancestral doors offถือว่าลบหลู่ครู อาจารย์
Is that not disrespect to the king?นั่นคือการลบหลู่องค์ฮ่องเต้
Have I offended you?ข้าลบหลู่ท่านรึเปล่า?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลบหลู่
Back to top