ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปความ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปความ*, -รูปความ-

รูปความ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปความ (n.) case
รูปความ (n.) outline See also: plot, scheme Syn. ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who in despite of view is pleased to dote.Who in despite of view is pleased to dote. (กลอนเกี่ยวกับความรักที่แฝงมาในรูปความชัง)
Thermal imaging window, I am at Mexico-Site can you be down for about 45 seconds?มีรูปความร้อนขึ้นบนหน้าจอ สามารถ ค้นหาพบได้ใน 45 วินาที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปความ
Back to top