ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รายละเอียดปลีกย่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รายละเอียดปลีกย่อย*, -รายละเอียดปลีกย่อย-

รายละเอียดปลีกย่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายละเอียดปลีกย่อย (n.) unimportant matter See also: minor matters, miscellaneous points, trivialities Syn. เรื่องประกอบ, รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The tiniest detail could really help.รายละเอียดปลีกย่อย จะช่วยได้มากครับ
I think you may have overlooked one minor detail.ฉันคิดว่าคุณมองข้ามรายละเอียดปลีกย่อยไปหนึ่งข้อ
We're missing the forest for the trees here.อย่ามัวแต่มองรายละเอียดปลีกย่อยจนลืมมองภาพรวมสิ
Just... omitted a few pertinent details.เพียงแค่.. ตัดทอนรายละเอียดปลีกย่อยออกไปเท่านั้น
PROPOSED. MINOR DETAIL IN A PROPOSAL.\ ขอเธอแต่งงาน ก็รายละเอียดปลีกย่อยนิดหน่อยในแผนการขอ
I'm hoping Neal left something useful in the details of one of these.หวังว่านีลจะทิ้งอะไรที่เป็นประโยชน์ไว้บ้าง ในรายละเอียดปลีกย่อยของสิ่งเหล่านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รายละเอียดปลีกย่อย
Back to top