ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระคายตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระคายตัว*, -ระคายตัว-

ระคายตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระคายตัว (v.) be irritated See also: have/feel an itch, itch, feel itchy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระคายตัว
Back to top