ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ย้อนยอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ย้อนยอก*, -ย้อนยอก-

ย้อนยอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย้อนยอก (v.) complicate See also: confuse, be complex, be intricate Syn. ซับซ้อน, ยุ่งยาก
ย้อนยอก (v.) beat about the bush See also: beat around the bush, talk round Syn. ยอกย้อน, กลับไปกลับมา, วกวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She will still torment me Calm me, hurt meเธอยังคงอยู่เว้าวอน หลอนหลอกย้อนยอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ย้อนยอก
Back to top