ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยึดถือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยึดถือ*, -ยึดถือ-

ยึดถือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยึดถือ (v.) hold See also: cling to, seize, adhere to, stick Syn. นับถือ, ยึดมั่น Ops. ปล่อยวาง
English-Thai: HOPE Dictionary
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
fascist(แฟช'ซิสทฺ) n. ผู้ยึดถือลัทธิfascism,ผู้เผด็จการ. adj. เกี่ยวกับลัทธิฟาสซิสท์., See also: fascistic adj.
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
live 1(ลิฟว) {lived,living,lives} vi. มีชีวิตอยู่,ดำเนินชีวิต,อยู่,อาศัย,อยู่ในความทรงจำ,อยู่ได้ด้วย,กิน,เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง,มีอายุ,ผ่านชีวิต,ผ่านพ้นอันตราย -Phr. (live up to ปฏิบัติตามหลักการที่ยึดถือ), Syn. exist,be,dwell
materialism(มะเทีย'เรียลลิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิยึดถือความสุขทางกาย
materialist(มะเทีย'เรียลลิสทฺ) n. ผู้ยึดถือเอาวัตถุเป็นสำคัญ,ผู้ยึดถือลัทธิ'materialism, See also: marterialistic adj. maeterialistically adv.
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
objectivity(ออบเจคทิฟ'วิที) n. การยึดถือวัตถุภาวะวิสัย,ข้อเท็จจริงภายนอก,ความเป็นรูปธรรม
pacifist(แพส'ซะฟิสทฺ) n. ผู้รักสันติ,ผู้รักความสงบ ผู้ยึดถือลัทธิอหิงสา,ผู้ต่อต้านการถูกเกณฑ์ทหาร., See also: pacifistic (แพสซะฟิส'ทิค) adj.
pessimist(เพส'ซะมิสทฺ) n. ผู้มองดูในแง่ร้าย,ผู้ยึดถือลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,ผู้หมดอาลัยตายอยาก
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า,เจริญ,ก้าวหน้า,รุดหน้า,คืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ตามลำดับ,เป็นขั้นตอน,เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) ,ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป,ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.
recoup(รีคูพ') v. หักกลบลบหนี้,เอาคืน,เอาทุนคืน,ชดใช้,ยึดถือบางส่วนเพื่อชำระหนี้, See also: recoupment n.
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
revisionist(รีวิส'เชินนิสทฺ) n.,adj. การยึดถือหลักการหรือทฤษฎีที่หันเหจากเดิม
rightist(ไร'ทิสทฺ) n. ผู้ยึดถือลัทธิอนุรักษนิยม,สมาชิกพวกเอียงขวา adj. ซึ่งยึดถือลัทธิอนุรักษนิยม,เอียงขวา, Syn. conservative,reactionary
ritualism(ริช'ชวลลิสซึม) n. ลัทธิยึดถือพิธีศาสนา,การใช้พิธีในทางศาสนา, Syn. ritual
seize(ซีซ) vt.,vi. จับ,จับกุม,จับตัว,ยึด,ฉวย,ถือเอา,ยึดครอง,ยึดถือ,ชิง,ครอบงำ,ครอบครอง,เข้าใจ,ถือโอกาส., Syn. seise., See also: seizable adj. seizer n. seizor n., Syn. take,grasp,apprehend
seizing(ซี'ซิง) n. การจับ,การจับกุม,การยึด,การฉวย,การยึดครอง,การยึดถือ,วิธีการยึดถือ,วิธีการผูกมัด,ลักษณะของเงื่อนแบบหนึ่ง., Syn. seising
seizure(ซี'เซอะ) n. การจับ,การจับกุม,การยึด,การยึดถือ,การฉวย การยึดครอง,อาการปัจจุบันของโรค,การเป็นลม,การเกิดอาการโรคขึ้นอย่างกะทัน หัน., Syn. seisure,grasp,grip
separationist(เซพ'พะเร'เชินนิสทฺ) n. ผู้แบ่งแยก,ผู้สนับสนุนหรือยึดถือลัทธ'การแบ่งแยก., See also: separationism n., Syn. separatist
stoic(สโท'อิค) adj. เกี่ยวกับหลักการขจัดตัณหาราคะ,ปลงตก,stoic,=stoical (ดู) . n. สมาชิกหรือผู้ยึดถือหลักปรัชญาของสำนักหลักปรัชญาดังกล่าว,, See also: stoic n. ผู้ปฎิบัติตามหลักปรัชญาดังกล่าว
taoism(เดา'อิสซึม) n. ศาสนาเต๋าของจีนที่เล่าจื้อเป็นผู้ตั้งขึ้นยึดถือหลักการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ, See also: Taoist n. Taoistic adj.
tenable(เทน'นะเบิล) adj. ยึดถือได้,ป้องกันได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้., See also: tenability n. tenableness n. tenably adv.
theocracy(ธีออค'ระซี) n. ระบบการปกครองที่ยึดถือพระเจ้าหรือเทพเจ้าเป็นหลัก,รัฐที่อยู่ภายใต้การปกครองระบบดังกล่าว, See also: theocratic adj. theocratical adj.
unioncrat(ยู'เนียนแครท) n. ผู้ยึดถือลัทธิสหภาพกรรมกร
unionist(ยู'เนียนนิสทฺ) n. นักลัทธิร่วมกัน,สมาชิกสหภาพแรงงาน,ผู้ยึดถือลัทธิสหภาพกรรมกร,ผู้ยึดถือลัทธิร่วมกัน,สมาชิกของสหภาพการค้า, See also: unionistic adj.
utilitarian(ยูทิลลิแท'เรียน) adj. ซึ่งถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ n. ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์., Syn. pragmatic
utilitarianism(ยูทิลลิแท'เรียนนิสซึม) n. ลัทธิยึดถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ
zoroastrian(โซโรแอส'เทรียน) adj.,n. (ผู้ยึดถือ) เกี่ยวกับ Zoroastrianism
English-Thai: Nontri Dictionary
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
realist(n) ผู้นิยมความจริง,คนที่ยึดถือความจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retain๑. ยึดถือไว้, ยึดหน่วง๒. จ้าง (ทนายความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionally Dependentความผูกพันยึดถือทางอารมณ์ [การแพทย์]
Jus Soliคือหลักความเชื่อถือซึ่งหลายประเทศยึดถืออยู่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tenable (adj.) ยึดถือได้ See also: ซึ่งป้องกันได้, ซึ่งรักษาไว้ได้ Syn. defensible, trustworthy, reliable
Anabaptist (n.) ผู้ยึดถือนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีการล้างบาป
disciplinarian (n.) ผู้ยึดถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด See also: ผู้เคร่งครัด Syn. martinet
disciplinary (adj.) ซึ่งยึดถือระเบียบวินัย See also: ซึ่งเคร่งครัดในกฎระเบียบ
literalism (n.) การยึดถือตามตัวอักษร
marxian (n.) ผู้ยึดถือลัทธิมาร์กซ์
rightist (adj.) ซึ่งยึดถือลัทธิอนุรักษ์นิยม Syn. right-wing
theocracy (n.) ระบบการปกครองที่ยึดถือพระเจ้าหรือเทพเจ้าเป็นหลัก
unionist (n.) ผู้ยึดถือลัทธิร่วมกัน See also: นักลัทธิร่วมกัน
utilitarian (n.) ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์
vegan (n.) ผู้ยึดถือลัทธิมังสวิรัติ (คำย่อของ vegetarian) See also: คนกินเจ Syn. veggie
verism (n.) หลักการยึดถือความจริง (ทางวรรณคดี) Syn. realism
veristic (adj.) เกี่ยวกับหลักยึดถือความจริง (ในทางศิลปะหรือวรรณคดี)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Local tradition held that there was a golden coffin buried at the site.ในกรณีนี้, วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดถือ ว่ามันมีโลงทองคำ ฝังอยู่ในสถานที่นั้น
Do things the old way.ยึดถือวิธีทางแบบเก่า
We Fascists are the only true anarchistsเราผู้ยึดถือลัทธิฟาสซิสคือ true anarchists เท่านั้น
"on which we used to rely?ที่เราเคยยึดถือไปหมดเลย
They are required by law to place the financial interests of their owners above competing interests.กฎหมายวางเงื่อนไขให้บรรษัท ต้องยึดถือผลประโยชน์ทางการเงินของเจ้าของ เหนือกว่าผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
In fact the corporation is legally bound to put its bottom line ahead of everything else even the public good.อันที่จริง บรรษัทมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ต้องยึดถือธาตุแท้ของตนเหนือสิ่งใด แม้แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวม
Should any free soul come across that place in all the countless centuries yet to be may all our voices whisper to you from the ageless stones.ว่านี่แหละ กฏแห่งสปาร์เทิน ที่เรายึดถือ แล้วราชันของข้าก็พิราลัย พี่น้องของข้าก็เช่นกัน
Some of us have a tough time holding on to branches.บางส่วนของเรามีเวลาที่ยาก ในการยึดถือสาขาต่างๆ
Because these people hold the mistaken belief that we're all equal.เพราะว่าทุกคน ยึดถือความเชื่อผิดๆ อย่างนั้นพวกเราต้องมีความเสมอภาค
And--and it's-- and it's good because you learn and you realize that you can handle it.และ... และมัน... และมันดี เพราะคุณ ได้เรียนรู้และคุณเข้าใจความเป็นจริงนั่นทำให้คุณยึดถือได้
For it is the cruel irony of life That we are destined to hold the dark with the light,สำหรับมันเป็นตลกร้ายของชีวิต ที่เราถูก กำหนดมาให้ยึดถือ ความมืด กับ ความสว่าง
And in the end, we must fight to hold on to.และในสุดท้าย เราต้องสู้เพื่อยึดถือมันไว้
How can we claim to represent the name of Gusteau if we don't uphold his most cherished belief?เราจะอ้างว่าเราเป็นตัวแทนกุสโตว์ได้ยังไง ถ้าเราไม่ยึดถือความเชื่อของเขา
The Endeavor's coming up hard to starboard, and I think it's time we embrace that oldest and noblest of pirate traditions.และข้าคิดว่า ถึงเวลาที่ต้องใช้ธรรมเนียมเก่าแก่ของโจรสลัดแล้วล่ะ ข้าไม่ยึดถือธรรมเนียมอะไรทั้งนั้น
If the rule you followed brought you to this of what use was the rule?ถ้าหลักการที่นายยึดถือ ทำให้นายต้องทำอย่างนี้ล่ะก็... หลักการมีประโยชน์อะไร?
Now, I know a lot of you subscribe to other theories.ฉันรู้ดีว่า พวกเธอหลายคนยึดถือทฤษฏีอื่น
You wanna be the guy who never has to compromise... then go join Amnesty International.คุณอยากเป็นคนดี_BAR_ ยึดถือความถูกต้อง คุณก็ไปอยู่องค์กร_BAR_
(LINDERMAN CHUCKLING)ผมจะไม่ยึดถือมันต้านกับคุณ
I feel like my whole foundation has been undermined here.รู้สึกเหมือนสิ่งที่ยึดถือกำลังพังทลาย
So if death is not the end,what can you count on anymore?ฉันจะลงไปข้างล่าง ถ้าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด คุณจะยึดถืออะไรได้อีก?
I can't believe I didn't know this.เพราะคุณไม่สามารถยึดถืออะไรได้ในชีวิต
And leaving him undiagnosed is what, altruistic?และทิ้งเค้าไว้โดยที่ไม่ได้วินิจฉัย นี่มันอะไร.. การทำงานโดยยึดถือ ประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัว
It's a lie. It's against all they stand for.แต่ นี่มันเป็นการโกหกนะ มันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับพวกอัศวินเค้ายึดถือกัน
Maybe you won't die of old age like her, but the thing you're holding onto, that last breath of humanity,แต่มีบางสิ่ง ที่คุณยังยึดถืออยู่ มันคือลมหายใจ ของความเป็นคน
"We hold these truths to be self-evident,"เรายึดถือความจริงเหล่านี้เป็นการยืนยันว่า
So I took that as--ดังนั้น ผมยึดถือเอาสิ่งนี้แหละ
And Hassan's own greed-fueled lies and promises that he never intended to keep.และความโลภของฮัสซานที่เต็มไปด้วยโกหกและสัญญา ที่เขาไม่เคยจะยึดถือ
Goes against everything we stand for.มันขัดแย้งกับทุกอย่างที่เรายึดถือ
♪ For the second time in the lives of most of usเพื่อเห็นแก่คุณค่าความดีที่เรายึดถือ
And in the end, what we must fight to hold on to.ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เราต้องต่อสู้เพื่อยึดถือมันไว้
And an unsub who creates chaos and then attacks typically carries this through to all aspects of his life.และผู้ต้องสงสัยที่สร้างความโกลาหล แล้วจึงลงมือ มักจะยึดถือสิ่งนี้ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชิวิตของเขา
After all, principle is in short supply these days.เพราะทุกวันนี้ไม่ค่อยมีคนยึดถือหลักการกันแล้ว
More importantly to people around him, he's held on to the only good thing left in his life.ที่สำคัญกว่านั้นกับคนรอบๆตัวเขา เขาได้ยึดถือสิ่งดีที่เหลือเพียงสิ่งเดียว ในชีวิตของเขา
Since I'm irresponsible and self centered.ตั้งแต่ฉันขาดความรับผิดชอบและยึดถือว่าตนเองเป็นศูนย์กลาง
You made me break a rule that I'd kept for centuries.ฉันละเมิดกฎที่ตัวเองเคยยึดถือมานาน!
No, but it is utilitarian and utilitarian is the new sexy.ไม่, แต่มันคือการยึดถือลัทธิผลประโยชน์ และผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์ก็เซ็กซี่
The point is you're distracted and that makes me nervous.นายสับสนและมันทำให้ฉันกังวล ฉันยังยึดถือข้อตกลงอยู่
Ah, yes. But is that all you're holding, huh?แต่นั่นคือทุกอย่างที่นายยึดถือเหรอ เห็นไหม...
I trust Penny will adhere to the "Official California Restaurant Workers'ผมเชื่อว่าเพนนีจะยึดถือสัตยาบัน การมีจริยธรรมและสุขอนามัย
We're both realists. We're both cute.เราทั้งคู่เป็นพวกที่ยึดถือความจริง น่ารัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยึดถือ
Back to top