ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ม่อต้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ม่อต้อ*, -ม่อต้อ-

ม่อต้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม่อต้อ (adj.) dumpy See also: short and plump, squat, stocky Syn. ซึ่งเตี้ยล่ำ Ops. ซึ่งสูงโปร่ง
ม่อต้อ (v.) be dumpy See also: be short and plump, be squat, be stocky Syn. เตี้ยล่ำ Ops. สูงโปร่ง
ม่อต้อ (adv.) chunkily See also: stockily Syn. อย่างเตี้ยล่ำ Ops. อย่างสูงโปร่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
podgy(พอจ'จี) adj. อ้วนเตี้ย,ม่อต้อ., See also: podgily adv. podginess n., Syn. pudgy
pudge(พัดจฺ) n. คนหรือสัตว์อ้วนเตี้ยหรือหนา,คนหรือสัตว์ที่อ้วนม่อต้อ,สิ่งที่สั้น หนาและหยาบ
pudgy(พัน'จี) adj. อ้วนเตี้ยหรือหนา,อ้วนม่อต้อ,สั้นหนาและหยาบ., Syn. podgy., See also: pudginess n.
spitz(สพิทซฺ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีรูปร่างม่อต้อมีขนหนาและตรง มีใบหูแหลม
squab(สควอบ) n. ลูกนก,บุคคลที่อ้วนเตี้ย,บุคคลรูปร่างม่อต้อ,หญิงสาว,เบาะหน้า,โซฟา
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky,chunky,
stocky(สทอค'คี) adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,ล่ำสันกำยำ,แข็งแรง., See also: stockiness n., Syn. pudgy
stub(สทับ) n. โคนต้นไม้,ตอไม้,รากที่เหลืออยู่,ตอที่เหลืออยู่,ก้นบุหรี่,เศษที่เหลืออยู่,โคนฟัน,ปลายทู่,ปลายทู่แล้วของปากกา,ดินสอที่ใช้จนสั้นนิดเดียว,หางด้วนของสุนัข,ต้นขั้วตั๋ว. vt. ถอนรากถอนโคน,ปราบให้สิ้นซาก,ขุดรากขุดโคน,สะดุดเอา,ตำ,ขจัด,ขยี้. adj. ม่อต้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
squat(adj) อ้วนเตี้ย,หมอบ,ม่อต้อ
squatty(adj) ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,สั้นหนา
stubby(adj) สั้นแข็ง,อ้วนเตี้ย,ม่อต้อ,มีขนแข็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pyknic(รูปร่าง) ม่อต้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dumpy (adj.) ม่อต้อ See also: เตี้ยล่ำ Syn. squat
squatty (adj.) ม่อต้อ See also: เตี้ยล่ำ Syn. dumpy, squat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She love that I'm chunky She love that I'm plumpyเธอรักที่ฉันม่อต้อ เธอรักที่ฉันจ้ำม่ำ
Yeah, well, you know... you chunky.แล้วก็ เอ่อ... ม่อต้อ
And the other guy, he was very good-looking... but he was short as shit.ส่วนอีกคนหน้าตาดีมาก แต่ตัวเตี้ยม่อต้อ
If I hadn't told my brother Stumpy not to clear out the wood chipper by hand, we'd still be calling him Edward.เขาก็อยากจะทำ ถ้าฉันไม่บอกพี่ชายม่อต้อว่า อย่าย้ายเครื่องตัดไม้ด้วยมือ
A Thorn in your paw or a great big dumpy ? ... ?# หนามในอุ้งเท้าเธอ หรืออ้วนเตี้ยม่อต้อ #
No dogfaces, no dumpy frumps.ต้องไม่หน้ายื่นยาว,ไม่อ้วนเตี้ยม่อต้อ
The only way a Homo sapien child could be this short and stocky is if she inherited traits from...ทางเดียวที่เด็กมนุษย์ยุคใหม่ จะเตี้ยและดูม่อต้อได้ ถ้าเธอได้รับมรดกตกทอดจาก...
All right, enough squabbling.เอาล่ะ พอได้แล้วเจ้าอ้วนเตี้ยม่อต้อ
I told you, a watched pot never boils.แม่บอกแล้ว หากตั้งหม้อต้องรอจึงจะร้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ม่อต้อ
Back to top