ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มุ่งร้ายหมายขวัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มุ่งร้ายหมายขวัญ*, -มุ่งร้ายหมายขวัญ-

มุ่งร้ายหมายขวัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุ่งร้ายหมายขวัญ (v.) bear ill will See also: bear malice toward somebody, wish to do evil or cause suffering to someone Syn. มุ่งร้าย, ปองร้าย, ประสงค์ร้าย Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มุ่งร้ายหมายขวัญ
Back to top