ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภูมิฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภูมิฐาน*, -ภูมิฐาน-

ภูมิฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภูมิฐาน (v.) be grand See also: be elegant, be dignified, be majestic Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า Ops. ซอมซ่อ
ภูมิฐาน (adj.) elegant See also: dignified, honorable, grand Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า Ops. ซอมซ่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
dignified(ดิก'นะไฟดฺ) adj. ทรงเกียรติ,ผึ่งผาย,สง่า,ภูมิฐาน., See also: dignifiedness n. ดูdignified
dignify(ดิก'นะไฟ) {dignified,dignifying,dignifies} vt. มอบเกียรติยศแก่,ทำให้เป็นเกียรติแก่,ทำให้สง่า,ทำให้ภูมิฐาน, Syn. exalt
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height
portly(พอร์ท'ลี) adj. ค่อนข้างอ้วน,ใหญ่โต,ผึ่งผาย,กำยำล่ำสัน,ภูมิฐาน., See also: portliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,
dignify(vt) ทำให้สง่างาม,ทำให้ภูมิฐาน,เป็นเกียรติแก่
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That worm of a stock boy has created an affront to the dignity of this store.เจ้าทึ่มไร้สมองนั่นได้กระทำการปรามาส ความภูมิฐานอันสูงส่งของห้างนี้
Yes. But, please, with dignity.ก็ได้ แต่ขอแบบภูมิฐานหน่อย
I want to look the part. It would not be the last time that eveningผมอยากดูภูมิฐาน และบรีพบว่าไม่ใช่แค่ขอบตาเท่านั้น
She is a mature, sophisticated woman called Ms Georgia Nicolson.เธอเป็นผู้ใหญ่ มีภูมิฐาน ชื่อจอเจีย นิคโคลสัน
Jae Kyung, now stop being frivolous and be careful not to disgrace Jun Pyo.เพียงแค่เวลาสั้นๆ จุนพโยดูภูมิฐานมากเลยขึ้นนะคะ ระวังหน่อยล่ะ อย่าให้จุนพโยรู้สึกขายหน้า
My dignity.ความภูมิฐานของฉันเอง
And as for that father with the air of dignity, there's always the chance...และสำหรับพ่อที่ดูภูมิฐาน มันมีความเป็นไปได้เสมอที่... .

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภูมิฐาน
Back to top