ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาษีมูลค่าเพิ่ม*, -ภาษีมูลค่าเพิ่ม-

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (n.) value added tax See also: VAT
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
value-added tax (VAT)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
VAT (value-added tax)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Value-added taxภาษีมูลค่าเพิ่ม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
value-added tax (n.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม See also: ค่าแวต Syn. VAT, V.A.T
V.A.T (abbr.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax) Syn. V.A.T
VAT (abbr.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อของ value added tax) Syn. V.A.T
Zero-rated goods (n.) สินค้าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[Construction Amount: 90 Trillion Won] [Tax:[งบประมาณการพัฒนา: เก้าหมื่นล้านวอน] [ภาษีมูลค่าเพิ่ม :

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Back to top