ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พินอบพิเทา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พินอบพิเทา*, -พินอบพิเทา-

พินอบพิเทา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พินอบพิเทา (v.) respect Syn. เคารพ, นอบน้อม, นบนอบ, เคารพนบนอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't like the servile people that kiss ass.หนูเกลียดไอ้พวกพนักงานที่พินอบพิเทา และคนที่เป็นผู้นำอย่างกับพระราชาคือคุณตา หนูก็เกลียด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พินอบพิเทา
Back to top