ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอเหมาะพอดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอเหมาะพอดี*, -พอเหมาะพอดี-

พอเหมาะพอดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอเหมาะพอดี (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร
English-Thai: HOPE Dictionary
plunk(พลังคฺ) vt. เสียบปลั๊ก,โยนเสียงดัง. vi. ตกลงฮวบ,ดีดสายดนตรีดัง. adv. พอเหมาะพอดี
English-Thai: Nontri Dictionary
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You woulda been about the right age to get caught up in that.คุณคงอายุพอเหมาะพอดีที่จะติดอยู่ในนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอเหมาะพอดี
Back to top