ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอเหมาะพอควร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอเหมาะพอควร*, -พอเหมาะพอควร-

พอเหมาะพอควร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอเหมาะพอควร (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอเหมาะพอควร
Back to top