ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอดิบพอดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอดิบพอดี*, -พอดิบพอดี-

พอดิบพอดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอดิบพอดี (adv.) exactly See also: just right Syn. พอดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you know you're standing precisely in the middle of the dance floor?คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังยืนอยู่ ใจกลางฟร์อเต้นรำพอดิบพอดี
Looks exactly like eleanor waldorf's."ดูจะเหมือน อิลินอร์ วอดอฟ อย่างพอดิบพอดี
Because tomorrow I am going to sell my club to this developer and his 20 stories are gonna be well underway by the time you start selling.เพราะว่าพรุ่งนี้ชั้นกำลังจะขาย คลับของชั้นให้กะนักพัฒนา... ...แล้วตึก20ชั้นก็กำลังสร้างพอดิบพอดี ในตอนที่คุณเปิดขายคอนโด
Then Damien's party favors just happened to fall into my lap.แล้วเรื่องของเดเมี่ยน ก็ลอยมาลงตักฉันพอดิบพอดี
At precisely 3:31 p.M.ที่เวลา 15: 31น. พอดิบพอดี
That's the exact sale price of the Degas.นั่นคือราคาของภาพเดกาส์ พอดิบพอดีเลย
Because, uh, our urgent need for your skills is precisely balanced by my desire to fire you before you destroy the bureau or my career... or both.เพราะ เอ่อ ความต้องการของเราต่อทักษะของคุณ มันพอดิบพอดีกับความต้องการของผมที่จะไล่คุณออก ก่อนที่คุณจะทำลายสำนักงานตำรวจ
The elders decreed it so that everyone could be equally close to God.รู้มั้ย โบสถ์นี้ตั้งอยู่กลางเมืองพอดิบพอดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอดิบพอดี
Back to top