ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พล็อตเรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พล็อตเรื่อง*, -พล็อตเรื่อง-

พล็อตเรื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พล็อตเรื่อง (n.) outline See also: plot, scheme Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง
พล็อตเรื่อง (n.) plot See also: story line Syn. เค้าเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Scenario: a couple of girls fly into town looking for a fun weekend in NYC, when the meet two handsome international businessmen just back from a lucrative trip to Japan.พล็อตเรื่อง : สาวสวยสองคนบินมาหาอะไรสนุกๆทำที่นิวยอร์ค เมื่อเธอพบกับสองหนุ่มหล่อนักธุรกิจ
They all seem to have the same plot.พล็อตเรื่องเดิมๆอย่างที่เคยเห็นมาตลอด
What's the plot?พล็อตเรื่องเป็นยังไง
What ship?เพราะพล็อตเรื่องเปลี่ยนไปแล้ว บทกำลังรื้อเขียนใหม่
Let's hope it works.เขียนเรื่องได้ดีมาก พล็อตเรื่องฉลาดมาก ชอบจังเลย
Why? Do you want to memorize the plot of a new book? Just use that one.ทำไมล่ะ คุณจำพล็อตเรื่องได้มั้ย แค่เลือกมา
It has a ridiculous plot.แต่ก็มีพล็อตเรื่องน่าขัน
It's the only real plot point we need next.นั่นเป็นพล็อตเรื่องหลักที่เราต้องการ
Give me a farfetched theatrical plot any day.ผมชอบพล็อตเรื่องไกลเกินจริง แนวเดิมๆมาก
This is whatever the show is where one person is willing... to open themselves up to new possibility, and the other person is a jerk... who doesn't trust anybody!แต่เป็นพล็อตเรื่องที่คนหนึ่งพร้อม เปิดตัวเองให้โอกาสใหม่ๆ กับอีกคนที่นิสัยแย่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พล็อตเรื่อง
Back to top