ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระมัสสุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระมัสสุ*, -พระมัสสุ-

พระมัสสุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระมัสสุ (n.) beard See also: whisker, moustache Syn. หนวด
พระมัสสุ (n.) beard See also: whisker, moustache Syn. หนวด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระมัสสุ
Back to top