ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากกล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากกล้า*, -ปากกล้า-

ปากกล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากกล้า (adj.) sharp-tongued See also: outspoken
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got a big mouth, girl, and too many teeth.ปากกล้านักนะนังหนู มีฟันเยอะดีนี่
Weren't you feel brave just now?เมื่อกี๊ยังปากกล้าอยู่เลยไม่ใช่รึ
That clueless wretch!ยังจะปากกล้าอยู่อีกเหรอ
You shouldn't insult people that are bigger than you.- เจ้าโกหก รู้ไหม เจ้าไม่ควรปากกล้ากับ\ คนที่ตัวใหญ่กว่าเจ้านะ
Then I wouldn't get to insult anyone. No one gets to insult anyone.งั้นข้าก็จะปากกล้ากับใคร\ ไม่ได้เลยล่ะสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากกล้า
Back to top