ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัญญาชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัญญาชน*, -ปัญญาชน-

ปัญญาชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัญญาชน (n.) scholar See also: graduate, intellectual, knowledgeable person Syn. นักปราชญ์, บัณฑิต
English-Thai: HOPE Dictionary
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
egghead(เอก'เฮด) n. ผู้มีปัญญา,ปัญญาชน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
intelligentsia (n.) กลุ่มปัญญาชน See also: สังคมระดับปัญญาชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ah, an educated Jew, like Karl Marx himself.ยิวปัญญาชน... เหมือนคาร์ล มาร์กซ
Why is it the egghead position that aliens are always benign?ทำไมมันจึงเป็นตำแหน่งปัญญาชนว่า มนุษย์ต่างดาวมีความอ่อนโยนอยู่เสมอ?
You're in a small ghetto with intellectuals, professional people.นายอยู่ในเขตกักกัน แต่เป็นปัญญาชนมีความเป็นมืออาชีพ
One day of college, and he's already an activist.วันนึงในวิทยาลัย และเขาเป็นปัญญาชนแล้ว
That figures. What I actually am is a biological DNA coder running a team of 40 out of a privately-funded think tank, but sure you can call me a "botanist"- ไม่แปลกหรอก จริงๆแล้วฉันเป็นนักชีวรหัสพันธุกรรมคุมทีมงานวิจัย 40 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลังปัญญาชน เรียกนักพฤษศาสตร์ก็ไม่ผิด
And do you think you can outfox him, boy?นายคิดว่า... จะสามารถใช้ปัญญาชนะเขาได้งั้นรึ พ่อหนุ่ม
Am I the lone sage who sees through this puppy-dog eyes act?ฉันปัญญาชนคนเดียวที่เห็นผ่าน นี้ดวงตาของลูกสุนัขสุนัขกระทำ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัญญาชน
Back to top