ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลงชีพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลงชีพ*, -ปลงชีพ-

ปลงชีพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลงชีพ (v.) commit suicide Syn. ฆ่าตัวตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลงชีพ
Back to top