ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประโยชน์ส่วนรวม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประโยชน์ส่วนรวม*, -ประโยชน์ส่วนรวม-

ประโยชน์ส่วนรวม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโยชน์ส่วนรวม (n.) common interest Ops. ประโยชน์ส่วนตน, ประโยชน์ส่วนตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So for me, for my mother... my grandmother, my father, my uncle and for the common good...ดังนั้นสำหรับฉันสำหรับแม่ของฉัน ย่าของฉันพ่อของฉันลุงของฉันและสำหรับประโยชน์ส่วนรวม
Health regulations, and the general public welfare, naturally, being my duty...มันอยู่ในข้อกำหนดสาธารณะสุข เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผมจึงต้องมาตรวจสอบ...
Anything for a good cause.ยังไงก้อได้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
So what is it that makes some choose selflessness, the need to devote oneself to something greater, while others know only self interest, isolating themselves in a world of their own making?สิ่งนั้นคือ สิ่งที่ทำให้คนบางคน เลือกการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความต้องการที่จะอุทิศตัวเองเพื่อบางสิ่งที่ดีขึ้น ขณะที่บางคน รู้แต่เรื่องที่ตัวเองสนใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประโยชน์ส่วนรวม
Back to top