ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประมาณตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประมาณตน*, -ประมาณตน-

ประมาณตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมาณตน (v.) know one´s standing or merits See also: estimate one´s own ability or strength, be humble, be modest Syn. ประมาณตัว, พอตัว, พอประมาณ Ops. หลงตน, ทะนงตน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like she overplayed her hand.ดูเหมือนว่าเธอประมาณตนเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประมาณตน
Back to top